Forum za međunarodne odnose

Predsednica Foruma
Jelica Minić
Zamenik predsednice Foruma
Dragan Đukanović
Izvršna sekretarka
Svetlana Stefanović
Članovi Foruma – pdf

Forum za međunarodne odnose okuplja građane koji prihvataju deklarisane programske osnove na kojima deluje Evropski pokret u Srbiji, kao deo Međunarodnog evropskog pokreta. Oni se udružuju u Forum u želji da stvore institucionalni okvir u kojem će se – na bazi punog poš­to­vanja evropskih vrednosti, posebno najvišeg stepena ljudskih sloboda i prava, te tolerantnog uvažavanja različitosti – voditi kvalifikovana rasprava o svim relevantnim aspektima međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa.

Forum je naročito otvoren za sve koji u svom naučnom, profesionalnom i političkom radu prate i proučavaju kretanje odnosa među državama i narodima i koji nezavisnim prilazom mogu da doprinesu razumevanju i tumačenju suštine tih odnosa.

Forum nije stranački usmereni otvoren je za sve koji deluju u prilog miroljubivog rešavanja otvorenih međunarodnih pitanja, u duhu saradnje, solidarnosti, povezivanja i dijaloga. Delujući u prilog pribižavanja Srbije integracionim procesima koji obuhvataju ceo evropski kontinent, Forum će posebnu podršku pružiti svim onim naporima koji su usmereni prema izgradnji poverenja i plodne, svestrane saradnje na prostoru bivše Jugoslavije, Balkana i Jugoistočne Evrope – regiona kome pripadamo i čija evolucija u pravcu stabilne bezbednosti, dobrosusedskih odnosa i otvorenih granica predstavlja dugoročni i zajednički interes.

Forum će se suprotstavljati svim idejama i pojavama uskogrude isključivosti, šovinističkih opterećenja i eventualnih hegemonističkih aspiracija, koje su i do sada bile osnovni uzrok udaljavanja i zaostajanja za pozitivnim promenama koje su obeležile kraj prošlog i početak ovog stoleća.

Forum se redovno sastaje svake srede i raspravlja o aktuelnim temama međunarodnih odnosa i spoljne politike. Forum, takođe, povremeno organizuje javne stručne rasprave o najznačajnijim pitanjima iz tih oblasti.

Aktivnosti: