Došlo je vreme i da objasnimo šta su socijalna preduzeća, kao i da damo  odgovor zašto mislimo da upravo socijalna preduzeća mogu najbolje da odgovore na potrebe socijalnih javnih nabavki.

Zorana Milovanović , Asistentkinja na projektu, Evropski pokret u Srbiji

Da bi dokazali da upravo javne nabavke mogu biti snažan instrument za postizanje bolje budućnosti naših zajednica, prvo smo prikazali primere lokalnih zajednica u Evropi koji primenjuju koncept “Socijalnih javnih nabavki”, potom smo objasnili zašto je država ta koja može kroz javne nabavke doprineti postizanju održivog razvoja iz perspektive društvenog razvoja, osvrnuli smo se i na domaću praksu i kriterijume javnih nabavki, a na posletku, objasnili i kako primena koncepta socijalnih javnih nabavki može da podstakne razvoj socijalnih preduzeća, ekonomskih subjekata koji prioritizuju društvenu korist u odnosu na profit.

Došlo je vreme i da objasnimo šta su socijalna preduzeća, kao i da damo  odgovor zašto mislimo da upravo socijalna preduzeća mogu najbolje da odgovore na potrebe socijalnih javnih nabavki.

Istražili smo da li socijalna preduzeća imaju kapacitet za učešće u javnim nabavkama. Pitanja koja smo obuhvatili su: Koje ljude i koliki broj njih zapošljavaju? Koliki je prosečan prihod socijalnih preduzeća na godišnjem nivou? Kako ova preduzeća stvaraju društvenu korist? Kome su namenjeni njihovi proizvodi i usluge i sl.?

Odgovore smo potražili u socijalnim preduzećima koja su popunjavanjem upitnika o “Proceni kapaciteta socijalnih preduzeća za učešće u javnim nabavkama” podržali prikupljanje informacija za izradu modela za merenje svrsishodnosti javne nabavke sa socijalnim elementima koji je prilagođen socijalno-ekonomskim prilikama u Srbiji. Ispitivanje je obuhvatilo  16 socijalnih preduzeća koja se bave različitim ekonomskim aktivnostima, stvaraju društvenu korist namenjenu različitim društvenim grupama, imaju različite obime poslovanja i koja se nalaze u različitim krajevima Srbije. Mini istraživanje, rađeno je za potrebe informisanja na projektu “Javne nabavke za bolje sutra”.

Sledi prvi od četiri u nizu infografika koji ilustruju dosadašnja iskustva i mogućnosti učešća socijalnih preduzeća u javnim nabavkama:

Br.1. Kapaciteti socijalnih preduzeća za učešće u javnim nabavkama;

Br.2. Nivo informisanosti socijalnih preudzeća o proceduri javnih nabavki i obim učešća socijalnih preduzeća u javnim nabavkama;

Br.3. Iskustva socijalnih preduzeća koja su do sada učestvovala u javnim nabvkama;

Br.4. Iskustva socijalnih preduzeća koja do sada nisu učestvovala u javnim nabavkama.

Tekst je nastao u okviru projekta Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica. Realizaciju projekta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.