Grupa organizacija civilnog društva koju čine Trag fondacija, Autonomni ženski centar, Crta, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Evropski pokret u Srbiji, Astra, Inicijativa za razvoj i saradnju, Građanske inicijative, SeCons – Grupa za razvojnu inicijativu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Centar za demokratiju, pokrenula je Inicijativu za povlačenje iz procedure Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Mi pozivamo Ministarstvo za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja i Vladu Republike Srbije da povuku iz javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koja traje do nedelje, 5. avgusta 2018. godine.

 

Predloženim zakonskim izmenama ozbiljno se ugrožavaju interesi korisnika i korisnica usluga socijalne zaštite, ograničavaju se osnovna ljudska prava i uvodi prinudni rad, a sistem socijalne zaštite se centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite.Navedenim Nacrtom zakona, uslovljava se novčana socijalna pomoć i daju se preširoka ovlašćenja centrima za socijalni rad.

 

Navedenim Nacrtom zakona, između ostalog predviđa se:

– Prinudni rad. Tekstom je definisano da pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti radno sposoban pojedinac, ukoliko u poslednjih šest meseci nije odbio, između ostalog, učešće u javnim radovima. Predloženim nacrtom zakonskog teksta se, suprotno garancijama iz člana 20. Ustava Republike Srbije umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i krše međunarodne obaveze Republike Srbije u vezi sa sprečavanjem prinudnog rada i diskriminacije.

– Centralizacija sistema socijalne zaštite. Mogućnost da brojne podzakonske akte propisuje ministar bez prethodnog propisivanja osnovnih pojmova i uslova u suprotnosti je sa osnovnim načelima pravne sigurnosti i može dovesti do naknadnog umanjenja prava korisnika novčane socijalne pomoći. Dodatno, suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite, lokalna samouprava neće smeti ni da postavi, ni da smeni direktora centra za socijalni rad bez prethodne saglasnosti nadležnog ministarstva.

– Uslovljavanje novčane socijalne pomoći. Nacrtom Zakona propisano je da se novčana socijalna pomoć uslovljava redovnim školovanjem i ostvarivanjem uspeha u obrazovnom sistemu. Ovakvo propisivanje uslova za ostvarivanje novčane socijalne pomoći u suprotnosti je sa propisima kojima se uređuje sistem obrazovanja i vaspitanja, ali i u suprotnosti sa principom najboljeg interesa deteta iz člana 3. stav 1 Konvencije o pravima deteta.

– Preširoka ovlašćenja centara za socijalni rad. Centrima za socijalni rad data su preširoka ovlašćenja u pogledu prikupljanja podataka o korisnicima, što stvara rizik od neproporcionalnog zadiranja u prava građana i kršenja prava na privatnost iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 

Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke, organizacije civilnog društva i ostale društvene aktere  da se pridruže Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti na sledećem linku:  https://ukljucise.tragfondacija.org/index.php

 

Putem online platforme pošaljite komentare Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka  i socijalna pitanja i pridružite se Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti!

 

Rok za slanje komentara je 5. avgust 2018. godine, do kada je i otvorena javna rasprava.