Evropski pokret u Srbiji

Mihailo Crnobrnja
Mihailo CrnobrnjaPredsednik

Mihailo Crnobrnja je po stručnoj spremi doktor ekonomskih nauka i profesor univerziteta. Prvi kontakt sa Evropskom unijom ostvario je 1989. godine kad je postavljen za ambasadora SFRJ u tadašnjoj Evropskoj ekonomskoj zajednici. Na tom položaju je ostao do 1992. godine i raspada Jugoslavije.  Emigrirao je u Kanadu gde je predavao na univerzitetu McGill.

Po povratku u SRJ 2001. godine učestvuje u formiranju institucija u Vladi Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Učestvuje u pregovorima sa EU kao član delegacije SRJ. Biran je za sekretara vladinog Saveta za Evropske integracije koji je formiran 2003. Godine. Od 2003. godine formira i predaje predmet Evropske integracije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) a dve godine kasnije formira i predaje predmet Evropske ekonomske integracije na master studijama. U EPuS ulazi 2011. godine kao član foruma za međunarodne odnose. Za predsednika EPuS biran je 2015. godine, a mandat mu je obnovljen 2017. godine.

Maja Bobić
Maja BobićPotpredsednica

Diplomirani je etnolog i antropolog. Magistarske studije Jugoistočne Evrope je pohađala i završila u Atini, na Nacionalnom i Kapodistrijan univerzitetu 2002. godine. Od 2003. godine je zaposlena u Evropskom pokretu u Srbiji, prvo kao koordinator lokalnih veća, zatim kao Koordinator projekta/istraživač. 2007. godine je postavljena za generalnog sekretara, zadužena za planiranje i organizaciju rada Evropskog pokreta u Srbiji, predstavljanje organizacije partnerima, saradnicima i korisnicima. Bila je stipendista Freedom House-a “Zagovaranje i lobiranje” u SAD-u, polaznik Škole za političke studije Beogradskog fonda za političku izuzetnost pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, stipendista IVLP programa SAD i dr.
Maja je kopredsedavajuća žirija za Balkan GMF MMF programa i članica Izvršnog odbora Međunarodnog evropskog pokreta od 2014. Pored praktičnih i razvojnih pitanja najstarije nevladine organizacije u Srbiji, zainteresovana je za razvoj civilnog društva, civilni dijalog, proces evropske integracije i proširenje EU, regionalnu saradnju.
Govori engleski jezik, a služi se francuskim i grčkim jezikom.

Jelica Minić
Jelica MinićPotpredsednica

Dr Jelica Minić je predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Poseduje široko dugogošinje iskukstvo u istraživanju i kreiranju javnih politika u oblasti evropskih integracija i regionalne saradnje. Bila je zamenica generalnog sekretara i šefica stručne grupe Saveta za regionalnu saradnju u Sarajevu (2008-2013.) i bila na rukovodećim funkcijama u državnoj upravi (pomoćnica ministra inostranih poslova 2000-2004.), u civilnom sektoru (generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji 1994-2000.) i akademskoj zajednici kao konsultantkinja (1971-2000. i 2006-2008.) i vođa tima za projekte UNDP-a, Nemačkog Maršalovog fonda u Srbiji i Fonda za evropske integracije Evropske agencije za rekonstrukciju. Pored predavanja na različitim kursevima, redovno predaje o regionalnoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i politici proširenja EU na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Objavila je više od 170 članaka, eseja i knjiga, oko 60 konferencijskih radova i uredila nekoliko knjiga i prikaza.

Vladimir Međak
Vladimir Međak Potpredsednik

Rođen je 1976. godine u Beogradu, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2000. godine. Magistrirao na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta u Bolonji 2002. godine na temu „Regionalna politika Evropske unije“, specijalizovao pravo konkurencije EU na Univerzitetu u Oksfordu 2004. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauke Univerziteta u Beogradu 2013. godine, na temu „Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama evropskih zajednica u oblasti konkurencije“. Od marta 2016. godine radi kao konsultant u oblasti evropskih integracija i prava EU, potpredsednik je Evropskog pokreta u Srbiji od decembra 2017. i predsednik je Istraživačkog forume Evropskog pokreta. Bio je član je Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, zadužen za pravna pitanja, od avgusta 2015. godine do maja 2017. godine. Radio je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije od njenog osnivanja aprila 2004. godine do marta 2016. godine na poslovima usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Od 2010. godine do februara 2016. godine obavljao je funkciju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije rukovodeći Sektorom za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bio je koordinator stručnog dela tima za pregovore za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u periodu 2005-2008. Radio je na više međunarodnih projekata u inostranstvu i koautor je više knjiga, članaka i tekstova na temu prava EU, prava konkurencije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanja EU.

Aleksandar SimurdićPotpredsednik

Sekretarijat EPuS

Dina Rakin
Dina RakinZamenica generalne sekretarke

Sedam godina je aktivna u Evropskom pokretu u Srbiji, a trenutno je na poziciji zamenice generalnog sekretara. Zadužena je za upravlјanje složenim projektima u oblasti socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva, politike zapošlјavanja i socijalnih pitanja, kako u Srbiji, tako i u Jugoistočnoj Evropi. Angažovana je na projektima usmerenim na širenje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, kao i informisanje različitih ciljnih grupa o temama vezanim za evropske integracije. Bavi se i istraživanjem javnih politika i zagovaranjem u ovim i drugim oblastima. Ima bogato iskustvo u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama, lokalnim opštinama i marginalizovanim grupama i radi na izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija i predstavnika socijalnih preduzeća.
Diplomirana je novinarka i ima master u oblasti međunarodnih odnosa. Zanima je i multilateralna diplomatija i koncept mentorstva.
Govori engleski jezik i služi se francuskim.

Nina Lopandić
Nina LopandićSaradnica na projektu - Asistentkinja, Koordinatorka Mreže EPuS-a

U Evropskom pokretu u Srbiji je zaposlena od 1993. godine, prvo kao izvršni sekretar, a zatim kao šef kancelarije. Od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose. Radila je kao asistentkinja na mnogobrojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, kao i na organizaciji niza skupova, okruglih stolova, domaćih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u izradi mnogobrojnih publikacija EPuS-a.
Govori engleski, a služi se portugalskim jezikom.

Zorana Milovanović
Zorana MilovanovićSaradnica na projektu - Asistentkinja

Rođena je 1994. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, na modulu međunarodni odnosi. Alumnistkinja je i programa međunarodnog poslovanja Biznis akademije u Beogradu. Trenutno je studentkinja master studija iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa na Ekonomskom fakultetu. Bavi se oblastima rodne ravnopravnosti, socijalnog preduzetništva i međunarodne ekonomske saradnje i u Evropskom pokretu u Srbiji je angažovana na projektu mentorstvo za žene Podeli svoje znanje.

Poseduje višegodišnje volontersko iskustvo u civilnom sektoru. Hobiji su joj fotografija, web dizajn i praćenje tehnoloških inovacija. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim.

Đorđo Cvijović
Đorđo CvijovićPredsednik Foruma mladih, Asistent na projektu

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul međunarodna politika. Trenutno je student master studija međunarodnog prava na Pravnom fakultetu. Angažovan je kao saradnik-demonstrator na predmetu Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu na Fakultetu političkih nauka. Evropskom pokretu pridružio se kao volonter 2016. godine. Član Foruma mladih postaje 2017, a u junu 2018. godine izabran je za predsednika Foruma. Tokom studija bio je aktivan na seminarima i programima neformalnog obrazovanja, uglavnom iz oblasti ljudskih prava.

Pored ljudskih prava, oblasti interesovanja su omladinska politika i regionalna saradnja. Tečno govori engleski i ruski jezik.

Maša Živojinović
Maša Živojinović Menadžerka za odnose sa javnošću

Rоđеnа је 1982. godine u Bеоgrаdu. Zаvršilа је Fаkultеt pоlitičkih nаukа, Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, gdе је stеklа i diplоmu mаstеrа mеđunаrоdnе pоlitikе 2012. gоdinе. Nakon diplomiranja, volontirala je u Centru za ženske studije. Rаdilа је u fоndu zа dоdеlu grаntоvа, kao i u nekoliko nеvlаdinih оrgаnizаciја nа pоslоvimа kоmunikаciје sа dоnаtоrimа, pisаnjа prеdlоgа prојеkаtа i organizacije događaja. Nа prојеktu Pоdrškа rеfоrmi prаvоsuđа bilа је kоnsultаnt zа mеdiје i kоmunikаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu u Мinistаrstvu prаvdе. Oblasti interesovanja uključuju međunarodne odnose, Evropsku uniju i proces pristupanja, ljudska prava i dobrobit životinja.
Govori engleski jezik, a služi se i italijanskim i nemačkim.

Odbori Evropskog pokreta u Srbiji

Predsednik
prof. dr Mihailo Crnobrnja

Generalna sekretarka
Suzana Grubješić

Zamenica generalne sekretarke
Dina Rakin

Potpredsednici
Maja Bobić
Vladimir Međak
Jelica Minić
Aleksandar Simurdić

Počasni predsednici
Vlastimir Matejić

Predsednici foruma EPuS-a
Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose
Vladimir Međak, predsednik Istraživačkog foruma
Gordana Lazarević, Predsednica Ekonomsko-poslovnog foruma
Amra Latifić, predsednica Foruma za kulturu
Đorđo Cvijović, predsednik Foruma mladih

Predstavnici kolektivnih članova (11)
Dušica Semenčenko, Udruženje poslovnih žena
Stamenko Joksimović, Prva evropska kuća, Čukarica
Dragomir Vasić, Evropska Vojvodina
Jelena Ribać, Generacija 21
Vesna Nikolić Ristanović, Viktimološko društvo Srbije
Darko Radičanin, Dostignuća mladih
Svetlana Kisić, Ženska vlada
Vladimir Jelačić, Čivning društvo
Jelena Babić, Unija evropskih federalista
Miroslav Stanojević, Mladi evropski federalisti / Beograd
Katarina Đorđević, Klub Alpbah Beograd

Predstavnici lokalnih veća i regionalni koordinatori (14) 
Milenko Jovanović, EP Bor
Christos Alexopoulos, EP Ćuprija
Radmila Popović, EP Inđija
Dušan Vrućinić, EP Kikinda
Nenad Đorđević, EP Kragujevac
Mirjana Prodanović, EP Kraljevo
Goran Lapčević, EP Kruševac
Milorad Đoković, EP Lazarevac
Srđan Dimitrijević, EP Leskovac
Bisera Šećeragić, EP Novi Pazar
Uroš Davidovac, EP Novi Sad
Dmitar Stanišić, EP Sremska Mitrovica
Milan Bošnjak, EP Subotica
Branko Petrović, EP Valjevo

Ostali (22)
Dušan Janjić, bivši generalni sekretar
Danijel Pantić, bivši generalni sekretar
Ksenija Milenković, bivši generalni sekretar
Stevan Lilić, Pravni fakultet u Beogradu
Zoran Stojiljković, profesor FPN
Vladimir Goati, predsednik Transparency Srbija
Aleksandar Kovačević, ekonomista
Dragoljub Todic, IMPP
Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet
Borivoj Erdeljan, Forum za međunarodne odnose EPuS
Stanislav Sretenović, Istorijski institut
Dragan Živojinović, asistent FPN
Dragan Đukanović, profesor Fakultet političkih nauka
Jasna Dimitrijević, direktorka, Kolarac
Milena Stefanović, FDU
Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku
Vlada Jeremić, RARIS
Dragan Vujčić, MDULS
Ana Kotevska, predsednica Muzikološkog društva Srbije
Goran Kronja, hirurg
Ljubinka Trgovčević Mitrović, profesor Fakultet političkih nauka

Duško Lopandić

Predsednik
prof. dr Mihailo Crnobrnja

Generalna sekretarka
Suzana Grubješić

Zamenica generalne sekretarke
Dina Rakin

Potpredsednici
Maja Bobić
Vladimir Međak
Jelica Minić
Aleksandar Simurdić

Predsednici foruma
Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose
Vladimir Međak, predsednik Istraživačkog foruma
Gordana Lazarević, predsednica Ekonomsko-poslovnog foruma EPuS
Amra Latifić, predsednica Foruma za kulturu
Đorđo Cvijović, predsednik Foruma mladih

Ostali
Srđan Dimitrijević, predsednik LV Leskovac
Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU
Ivan Knežević, član EPuS-a
Goran Lapčević, predsednik LV Kruševac

Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet

Mihajlo Babin, FEFA

Zvonko Brnjas, Bankarska akademija

Partneri