Evropski pokret u Srbiji

Jelica Minić
Jelica MinićPredsednica

Dr Jelica Minić ima široko radno iskustvo u različitim institucijama i organizacijama: mediji, naučne ustanove, nevladine organizacije, državna administracija i medjunarodna organizacija. Vezana je od samog početka za Evropski pokret u Srbiji i jedna je od njegovih prvih članova i osnivača.  U periodu 1994-2000. bila je generalna sektetarka organizacije, zatim od 2015-2019. predsednica Foruma za međunarodne odnose, a u više navrata i potpredsednica.

Bavila se više decenija naučno-istraživačkim radom u oblasti međunarodne ekonomije, komparativnih studija međunarodnih odnosa, evropske integracije i regionalne saradnje, kao i osmišljavanjem i vođenjem projekata nacionalnog i međunarodnog značaja (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Centar za strategijske studije i Institut ekonomskih nauka). Radila je u državnoj administraciji (Ministarstvo inostranih poslova, 2000-2004.) i regionalnoj medjuvladinoj organizaciji (Savet za regionalnu saradnju, 2008-2013).  Doktor je ekonomskin nauka i objavila je veliki broj članaka, studija, poglavlja knjiga, konferencijskih saopštenja u domaćim i inostranim publikacijama.

Vladimir Međak
Vladimir Međak Potpredsednik

Rođen je 1976. godine u Beogradu, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2000. godine. Magistrirao na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta u Bolonji 2002. godine na temu „Regionalna politika Evropske unije“, specijalizovao pravo konkurencije EU na Univerzitetu u Oksfordu 2004. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauke Univerziteta u Beogradu 2013. godine, na temu „Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama evropskih zajednica u oblasti konkurencije“. Od marta 2016. godine radi kao konsultant u oblasti evropskih integracija i prava EU, potpredsednik je Evropskog pokreta u Srbiji od decembra 2017. i predsednik je Istraživačkog forume Evropskog pokreta. Bio je član je Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, zadužen za pravna pitanja, od avgusta 2015. godine do maja 2017. godine. Radio je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije od njenog osnivanja aprila 2004. godine do marta 2016. godine na poslovima usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Od 2010. godine do februara 2016. godine obavljao je funkciju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije rukovodeći Sektorom za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bio je koordinator stručnog dela tima za pregovore za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u periodu 2005-2008. Radio je na više međunarodnih projekata u inostranstvu i koautor je više knjiga, članaka i tekstova na temu prava EU, prava konkurencije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanja EU.

Aleksandar SimurdićPotpredsednik
Prof. dr Ivan Vujačić
Prof. dr Ivan VujačićPotpredsednik

Redovni professor  na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na  kome predaje  Osnove  ekonomije, Savremene privredne sisteme i Ekonomiku evropskih integracija. Angažovan je kao gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na kome između ostalih predmeta, predaje predmet  Američki privrdni sistem na master kursu Američke studije.

Kao Fulbrajtov stipendista usavršavao se na Univerzitetu Mičigen u En Arboru. Bio je učesnik  Salzburškog seminara, konferencija  Aspen instituta i uz podršku Kokalis fondacije – Harvard  executive leadership programa.

Predsednik je Foruma za međunarodne odnose Evropskog  pokreta u Srbiji i potpredsednik Pokreta.

Nezavistan je član upravnog odbora Eurobanke u Beogradu.

Član je Predsedništva i Izvršnog odbora Saveza ekonomsita Srbije (SES).

Član je Predsedništva Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES).

Član je Evropske asocijacije za uporedne ekonomske studije i bio član Izvršnog odbora  ove organizacije u periodu 2014-2016.

Član je Političkog saveta Demokratske stranke.

Član  je Udruženja  Fulbrajtovih stripendista Srbije.

Član je Harvard kluba Srbije.

Bio je član  je upravnog odbora Američke privredne komore u Beogradu (2011-2015 ).

Bio je Savezni poslanik na listi Demokratske stranke u periodu 1992-1996. godine i Šef poslaničke grupe u peruiodu 1994-1996.

Od 2002. do 2009. godine bio je ambasador u SAD.

Goran LapčevićPotpredsednik

Sekretarijat EPuS

Zvezdana Kovač
Zvezdana KovačGeneralna sekretarka

Zvezdana Kovač više od 20 godina radi na vodećim pozicijama, kako u neprofitnom sektoru, tako i u medijima na Zapadnom Balkanu. Bila je izvršna direktorka Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), regionalne organizacije civilnog društva koja promoviše izgradnju demokratskih, pluralističkih i miroljubivih društava, zagovarajući principe društvene odgovornosti, održivog razvoja i pomirenja u regionu. Pre nego što se pridružila CDRSEE 2010. godine, Zvezdana je radila kao novinarka i bila na rukovodećim pozicijama u različitim TV stanicama širom regiona. Bila je glavna urednica na nacionalnoj televiziji SR Jugoslavije. Diplomirala je srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost.  Govori engleski i grčki jezik.

Nina Lopandić
Nina LopandićSaradnica na projektu - Asistentkinja, Koordinatorka Mreže EPuS-a

U Evropskom pokretu u Srbiji je zaposlena od 1993. godine, prvo kao izvršni sekretar, a zatim kao šef kancelarije. Od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose. Radila je kao asistentkinja na mnogobrojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, kao i na organizaciji niza skupova, okruglih stolova, domaćih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u izradi mnogobrojnih publikacija EPuS-a.
Govori engleski, a služi se portugalskim jezikom.

Zorana Milovanović
Zorana MilovanovićMenadžerka projekta

Rođena je 1994. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, na modulu međunarodni odnosi. Alumnistkinja je i programa međunarodnog poslovanja Biznis akademije u Beogradu. Trenutno je studentkinja master studija iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa na Ekonomskom fakultetu. Bavi se oblastima rodne ravnopravnosti, socijalnog preduzetništva i međunarodne ekonomske saradnje i u Evropskom pokretu u Srbiji upravlja mentorskim programom za žene Podeli svoje znanje.

Poseduje višegodišnje volontersko iskustvo u civilnom sektoru. Hobiji su joj fotografija, web dizajn i praćenje tehnoloških inovacija. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim.

Đorđo Cvijović
Đorđo CvijovićPredsednik Foruma mladih, Asistent na projektu

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul međunarodna politika. Trenutno je student master studija međunarodnog prava na Pravnom fakultetu. Angažovan je kao saradnik-demonstrator na predmetu Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu na Fakultetu političkih nauka. Evropskom pokretu pridružio se kao volonter 2016. godine. Član Foruma mladih postaje 2017, a u junu 2018. godine izabran je za predsednika Foruma. Tokom studija bio je aktivan na seminarima i programima neformalnog obrazovanja, uglavnom iz oblasti ljudskih prava.

Pored ljudskih prava, oblasti interesovanja su omladinska politika i regionalna saradnja. Tečno govori engleski i ruski jezik.

Maša Živojinović
Maša Živojinović Menadžerka za odnose sa javnošću

Rоđеnа је 1982. godine u Bеоgrаdu. Zаvršilа је Fаkultеt pоlitičkih nаukа, Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, gdе је stеklа i diplоmu mаstеrа mеđunаrоdnе pоlitikе 2012. gоdinе. Nakon diplomiranja, volontirala je u Centru za ženske studije. Rаdilа је u fоndu zа dоdеlu grаntоvа, kao i u nekoliko nеvlаdinih оrgаnizаciја nа pоslоvimа kоmunikаciје sа dоnаtоrimа, pisаnjа prеdlоgа prојеkаtа i organizacije događaja. Nа prојеktu Pоdrškа rеfоrmi prаvоsuđа bilа је kоnsultаnt zа mеdiје i kоmunikаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu u Мinistаrstvu prаvdе. Oblasti interesovanja uključuju međunarodne odnose, Evropsku uniju i proces pristupanja, ljudska prava i dobrobit životinja.
Govori engleski jezik, a služi se i italijanskim i nemačkim.

Odbori Evropskog pokreta u Srbiji

Predsednik

Jelica Minić

Generalna sekretarka

Zvezdana Kovač

Potpredsednici

Vladimir Međak

Aleksandar Simurdić

Ivan Vujačić

Goran Lapčević

Predsednici foruma EPuS-a

Jelena Žarković, predsednica Socijalno-ekonomskog foruma

Đorđo Cvijović, predsednik Foruma mladih

Predstavnici lokalnih veća i regionalni koordinatori (7)

Milorad Đoković, EP Lazarevac

Srđan Dimitrijević, EP Leskovac

Vladimir Pantić, EP Valjevo

Hristos Aleksopulos, EP Ćuprija

Nenad Đorđević, EP Kragujevac

Uroš Davidovac, EP Novi Sad

Mirjana Prodanović, EP Kraljevo

Predstavnici kolektivnih članova (9)

Dostignuća mladih

Čivning društvo

Evropska Vojvodina

Generacija 21

Udruženje Evropski federalisti

Viktimološko društvo Srbije

Klub Alpbah Beograd

Udruženje poslovnih žena

Svetlana Kisić, Ženska vlada

Ostali (18)

Mihailo Crnobrnja, bivši predsednik

Dušan Janjić, bivši generalni sekretar

Danjel Pantić, bivši generalni sekretar

Ksenija Milenković, bivša generalna sekretarka

Maja Bobić, bivša generalna sekretarka

Duško Lopandić, bivši zamenik predsednika

Ivo Visković, Fakultet političkih nauka

Nataša Vučković, FCD

Dragoljub Todić, IMPP

Stevan Lilić, Pravni fakultet u Beogradu

Zoran Stojiljković, Fakultet političkih nauka

Branko Gligorić, Medija centar

Borka Božović, galerija „Haos“

Rodoljub Šabić, advokat

Dejan Šabić, Geografski fakultet

Dr Pavle Sekeruš, Filozofski Fakultet

Dr Zoran Bulatović, pedijatar

Zorica Stevanović, advokat

Predsednik

Jelica Minić

Generalna sekretarka

Zvezdana Kovač

Potpredsednici

Vladimir Međak

Aleksandar Simurdić

Ivan Vujačić

Goran Lapčević

Predsednici foruma
Jelena Žarković, predsednica Socijalno-ekonomskog foruma
Đorđo Cvijović, predsednik Foruma mladih

Ostali

Srđan Dimitrijević, EPuS Leskovac

Mirjana Prodanović, EPuS Kraljevo

Nataša Dragojlović, koordinartorka Nacionalnog konventa o EU

Gordana Lazarević, konsultantkinja

Milena Kikić Cicmilović, Ministarstvo finansija

Svetlana Stefanović, ekspertkinja

Predsednici Generalni sekretari
1992-1994 Vojin Dimitrijević 1992-1994 Dušan Janjić
1994-1996 Mirko Tepavac 1994-2001 Jelica Minić
1996-1999 Desimir Tošić 2001-2006 Danijel Pantić
1999-2011 Živorad Kovačević 2006-2007 Ksenija Milivojević
2011-2015 Vlastimir Matejić 2007-2017 Maja Bobić
2015-2020

2020-

Mihailo Crnobrnja

Jelica Minić

2017-2020

2020-

Suzana Grubješić

Zvezdana Kovač

Partneri