Evropski pokret u Srbiji

Mihailo Crnobrnja
Mihailo CrnobrnjaPredsednik

Mihailo Crnobrnja je po stručnoj spremi doktor ekonomskih nauka i profesor univerziteta. Prvi kontakt sa Evropskom unijom ostvario je 1989. godine kad je postavljen za ambasadora SFRJ u tadašnjoj Evropskoj ekonomskoj zajednici. Na tom položaju je ostao do 1992. godine i raspada Jugoslavije.  Emigrirao je u Kanadu gde je predavao na univerzitetu McGill.

Po povratku u SRJ 2001. godine učestvuje u formiranju institucija u Vladi Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Učestvuje u pregovorima sa EU kao član delegacije SRJ. Biran je za sekretara vladinog Saveta za Evropske integracije koji je formiran 2003. Godine. Od 2003. godine formira i predaje predmet Evropske integracije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) a dve godine kasnije formira i predaje predmet Evropske ekonomske integracije na master studijama. U EPuS ulazi 2011. godine kao član foruma za međunarodne odnose. Za predsednika EPuS biran je 2015. godine a mandat mu je obnovljen 2017. godine.

Duško Lopandić
Duško LopandićZamenik predsednika

Duško Lopandić (rodj. 1957) je završio Pravni fakultet u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Univerzitetu Paris I (Pantheon-Sorbonne) iz oblasti evropskog prava. Od 2004-2007 bio je pomoćnik ministra za multilateralu u ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Od 2007-2011 bio je ambasador Republike Srbije u Portugalu i Zelenortskim ostrvima.

Od 2011-2013 obavljao je funkciju pomoćnika ministra spoljnih poslova za EU i za regionalnu saradnju. U periodu 2013-2016. bio je ambasador – šef misije RS pri EU u Briselu. Dr D. Lopandić je sarađivao sa brojnim istraživačim institutima u zemlji i objavio preko 100 knjiga, stručnih i naučnih radova na teme EU, regionalne saradnje i međunarodnih odnosa. D. Lopandić takođe objavljuje publicističke radova iz oblasti istorije. Bio je podpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji i vodio je Forum za evropske integracije EPUS-a. Godine 2003. primio je nagradu Evropskog pokreta u Srbiju za „Doprinos godine Evropi“.

Maja Bobić
Maja BobićPotpredsednica

Diplomirani je etnolog i antropolog. Magistarske studije Jugoistočne Evrope je pohađala i završila u Atini, na Nacionalnom i Kapodistrijan univerzitetu 2002. godine. Od 2003. godine je zaposlena u Evropskom pokretu u Srbiji, prvo kao koordinator lokalnih veća, zatim kao Koordinator projekta/istraživač. 2007. godine je postavljena za generalnog sekretara, zadužena za planiranje i organizaciju rada Evropskog pokreta u Srbiji, predstavljanje organizacije partnerima, saradnicima i korisnicima. Bila je stipendista Freedom House-a “Zagovaranje i lobiranje” u SAD-u, polaznik Škole za političke studije Beogradskog fonda za političku izuzetnost pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, stipendista IVLP programa SAD i dr.
Maja je kopredsedavajuća žirija za Balkan GMF MMF programa i članica Izvršnog odbora Međunarodnog evropskog pokreta od 2014. Pored praktičnih i razvojnih pitanja najstarije nevladine organizacije u Srbiji, zainteresovana je za razvoj civilnog društva, civilni dijalog, proces evropske integracije i proširenje EU, regionalnu saradnju.
Govori engleski jezik, a služi se francuskim i grčkim jezikom.

Jelica Minić
Jelica MinićPotpredsednica

Dr Jelica Minić je predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Poseduje široko dugogošinje iskukstvo u istraživanju i kreiranju javnih politika u oblasti evropskih integracija i regionalne saradnje. Bila je zamenica generalnog sekretara i šefica stručne grupe Saveta za regionalnu saradnju u Sarajevu (2008-2013.) i bila na rukovodećim funkcijama u državnoj upravi (pomoćnica ministra inostranih poslova 2000-2004.), u civilnom sektoru (generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji 1994-2000.) i akademskoj zajednici kao konsultantkinja (1971-2000. i 2006-2008.) i vođa tima za projekte UNDP-a, Nemačkog Maršalovog fonda u Srbiji i Fonda za evropske integracije Evropske agencije za rekonstrukciju. Pored predavanja na različitim kursevima, redovno predaje o regionalnoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i politici proširenja EU na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Objavila je više od 170 članaka, eseja i knjiga, oko 60 konferencijskih radova i uredila nekoliko knjiga i prikaza.

Vladimir Međak
Vladimir Međak Potpredsednik

Rođen je 1976. godine u Beogradu, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2000. godine. Magistrirao na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta u Bolonji 2002. godine na temu „Regionalna politika Evropske unije“, specijalizovao pravo konkurencije EU na Univerzitetu u Oksfordu 2004. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauke Univerziteta u Beogradu 2013. godine, na temu „Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama evropskih zajednica u oblasti konkurencije“. Od marta 2016. godine radi kao konsultant u oblasti evropskih integracija i prava EU, potpredsednik je Evropskog pokreta u Srbiji od decembra 2017. i predsednik je Istraživačkog forume Evropskog pokreta. Bio je član je Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, zadužen za pravna pitanja, od avgusta 2015. godine do maja 2017. godine. Radio je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije od njenog osnivanja aprila 2004. godine do marta 2016. godine na poslovima usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Od 2010. godine do februara 2016. godine obavljao je funkciju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije rukovodeći Sektorom za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bio je koordinator stručnog dela tima za pregovore za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u periodu 2005-2008. Radio je na više međunarodnih projekata u inostranstvu i koautor je više knjiga, članaka i tekstova na temu prava EU, prava konkurencije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanja EU.

Aleksandar SimurdićPotpredsednik

Sekretarijat EPuS

Suzana Grubješić
Suzana GrubješićGeneralna sekretarka

Suzana Grubješić je generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji. Pre toga je bila specijalni savetnik za evropske integracije ministra trgovine, turizma i telekomunikacija. Radila je i kao istraživač u Centru za međunarodne odnose i održivi razvoj. Bila je i potpredsednica Vlade RS za evropske integracije. Osam godina je bila narodni poslanik u Skupštini Srbije, predsednica poslaničkog kluba, Odbora za evropske integracije, članica Odbora za spoljne poslove, šef delegacije pri Parlamentarnoj skupštini OEBS-a i članica Saveta za spoljnu politiku pri Ministarstvu za spoljne poslove. Diplomirala je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, pohađala je prve EU-Tempus postdiplomske studije, a usavršavala se kao gostujući istraživač u Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Vašingtonu, D.C. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji i inostranstvu.

Dina Rakin
Dina RakinZamenica generalne sekretarke

Sedam godina je aktivna u Evropskom pokretu u Srbiji, a trenutno je na poziciji zamenice generalnog sekretara. Zadužena je za upravlјanje složenim projektima u oblasti socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva, politike zapošlјavanja i socijalnih pitanja, kako u Srbiji, tako i u Jugoistočnoj Evropi. Angažovana je na projektima usmerenim na širenje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, kao i informisanje različitih ciljnih grupa o temama vezanim za evropske integracije. Bavi se i istraživanjem javnih politika i zagovaranjem u ovim i drugim oblastima. Ima bogato iskustvo u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama, lokalnim opštinama i marginalizovanim grupama i radi na izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija i predstavnika socijalnih preduzeća.
Diplomirana je novinarka i ima master u oblasti međunarodnih odnosa. Zanima je i multilateralna diplomatija i koncept mentorstva.
Govori engleski jezik i služi se francuskim.

Svetlana Stefanović
Svetlana StefanovićMenadžerka projekata

Diplomirala je međunarodne poslove na Fakultetu političkih nauka. Tokom studija bila je volonterka, zatim radila kao aktivistkinja na različitim projektima i bila šefica kancelarije Evropskog pokreta u Srbiji. Od 2007. godine je menadžerka projekta. Ima više od deset godina profesionalnog iskustva u upravljanju dugoročnim i složenim projektima, kao i upravljanju velikim događajima koje EPuS organizuje, forumima, konferencijama, debatama. Ima dugogodišnje iskustvo vođenja tima, kao i u pripremi i držanju treninga. Od 2010. godine kroz program „Podeli svoje znanje“ radi na promovisanju modela mentorstva i osnaživanju mladih žena na početku karijere. Autorka je Vodiča za mentorstvo. Jedna je od prvobitnih članica tima koji je započeo realizaciju Beogradskog bezbednosnog foruma (BSF) 2011. godine, a 2015. godine imenovana je za izvršnu direktorku. Odgovorna je za celokupnu organizaciju i realizaciju BSFa i vodi tim od četrnaest ljudi. Kao izvršna sekretarka radi na koordinaciji i logističkoj podršci radu Foruma za međunarodne odnose. Članica je i izvršna sekretarka Ženske vlade. Članica je Programskog odbora Akademije ženskog liderstva. Sfere interesovanja su joj međunarodni odnosi, ljudska bezbednost, ženska prava, rodna ravnopravnost, mentorstvo i neformalno obrazovanje. Govori engleski jezik.

Aleksandar Bogdanović
Aleksandar BogdanovićMenadžer projekata

Diplomirao je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Pridružio se EPuS-ovom timu 2007. godine. Proteklih godina bio je angažovan na mnogobrojnim projektima u vezi sa poboljšanjem položaja mladih u Srbiji. Koordinacija aktivnostima Istraživačkog foruma, naročito u oblasti razvoja i prikupljanja sredstava, je njegova glavna preokupacija od oktobra 2012. Oblasti njegovog interesovanja odnose se na razvoj nezavisnih istraživačkih centara (eng. think tanks), evropske odnose i omladinske politike. Govori engleski jezik.

Ivan Knežević
Ivan KneževićMenadžer projekta

Rođen je u Novoj Varoši, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Univerzitetu u Bolonji završio magistarske studije na programu Upravljanje i politika Evropskih integracija u zemljama Centralno-istočne Evrope i Balkana. U toku studija pohađao je dodiplomski program Beogradske otvorene škole kao i master program „Tranzicija i rekonstrukcija“ u organizaciji Alternativne akademske obrazovne mreže. U Evropskom pokretu u Srbiji angažovan od 2003. godine na brojnim projektima vezanim za proces evropske integracije Srbije. Od 2006. radio u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije u sektoru analize ekonomskih aspekata pridruživanja Srbije EU. Pored toga, radio je na tehničkoj koordinaciji projekta za izgradnju administrativnih kapaciteta kancelarije za proces evropskih integracija. U periodu 2007-2010. godina radio je u Centru za strateško – ekonomska istraživanja Vojvodina CESS iz Novog Sada na poslovima rukovodioca sektora za upravljanje projektima. Aprila 2010. izabran za zamenika generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. U polja posebnog interesovanja spadaju ekonomija i fondovi EU, regionalni razvoj, prekogranična saradnja i priprema i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU. Govori engleski i italijanski jezik.

Nina Lopandić
Nina LopandićSaradnica na projektu - Asistentkinja, Koordinatorka Mreže EPuS-a

U Evropskom pokretu u Srbiji je zaposlena od 1993. godine, prvo kao izvršni sekretar, a zatim kao šef kancelarije. Od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose. Radila je kao asistentkinja na mnogobrojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, kao i na organizaciji niza skupova, okruglih stolova, domaćih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u izradi mnogobrojnih publikacija EPuS-a.
Govori engleski, a služi se portugalskim jezikom.

Emilija Milenković
Emilija MilenkovićMenadžerka kancelarije i javnih događaja

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na modulu evropske integracije. Usavršavala se u nekoliko organizacija civilnog društva u oblasti evropskih integracija, bezbednosti i omladinske politke. Trenutno je na master studijama Ekološke politike. Na funkciji je potpredsednice Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji. Bavi se istraživačkim radom u oblasti evropskih integracija, u okviru kojih je najviše interesuju ekološka politika i politika proširenja.
Tečno govori engleski, dobro vlada nemačkim, a služi se španskim i italijanskim jezikom.

Nina Cvetanović
Nina CvetanovićSaradnica na projektu - Asistentkinja

Diplomirala međunarodnu politiku, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Trenutno je na master studijama na istom fakultetu, modul ekološka politika. Tokom studija je volontirala u nekoliko organizacija civilnog društva, bila angažovana u studentskim organizacijama i aktivista je za zaštitu životinja. U Evropskom pokretu u Srbiji počela je kao član Foruma mladih, preko koga je učestvovala u realizaciji nekoliko projekata.
Osim evropskih integracija, njena interesovanja odnose se na ekološku politiku i regionalne odnose. Tečno govori engleski i ruski, a služi se nemačkim jezikom.

Isidora Martinenko
Isidora MartinenkoSaradnica na projektu - Asistentkinja

Studentkinja Master programa međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer studije SAD. Diplomirala je međunarodne odnose, smer Međunarodna politika na istom fakultetu. Tokom studija bila je aktivna i angažovana na vannastavnim aktivnostima i seminarima. Evropskom pokretu priključila se februara 2017. godine kao volonterka. Od marta 2018. godine radi na projektima o socijalnom preduzetništvu. Članica je Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji.
Oblasti interesovanja: međunarodna politika, evropske integracije, diplomatija. Govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.

Maša Živojinović
Maša Živojinović Menadžerka za odnose sa javnošću

Rоđеnа је 1982. godine u Bеоgrаdu. Zаvršilа је Fаkultеt pоlitičkih nаukа, Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, gdе је stеklа i diplоmu mаstеrа mеđunаrоdnе pоlitikе 2012. gоdinе. Nakon diplomiranja, volontirala je u Centru za ženske studije. Rаdilа је u fоndu zа dоdеlu grаntоvа, kao i u nekoliko nеvlаdinih оrgаnizаciја nа pоslоvimа kоmunikаciје sа dоnаtоrimа, pisаnjа prеdlоgа prојеkаtа i organizacije događaja. Nа prојеktu Pоdrškа rеfоrmi prаvоsuđа bilа је kоnsultаnt zа mеdiје i kоmunikаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu u Мinistаrstvu prаvdе. Oblasti interesovanja uključuju međunarodne odnose, Evropsku uniju i proces pristupanja, ljudska prava i dobrobit životinja.
Govori engleski jezik, a služi se i italijanskim i nemačkim.

Vladimir Stevanović
Vladimir StevanovićKonsultant za odnose sa medijima

Osnovne studije novinarstva i master studije komunikologije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radno aktivan od 2008. godine – najpre kao novinar domaćih štampanih medija i novinskih agencija, a potom kao PR menadžer, producent i medijski konsultant. U dosadašnjoj karijeri radio sa širokom lepezom klijenata iz oblasti politike, ekonomije i kulture, obezbeđujući im sve što je neophodno za njihovu adekvatnu prisutnost u modernoj javnoj sferi.
Govori engleski jezik. Voli egzistencijalizam u književnosti, brazilski fudbal, američku košarku, mediteranski temperament i skandinavsku klimu.

Odbori Evropskog pokreta u Srbiji

Predsednik
prof. dr Mihailo Crnobrnja

Generalna sekretarka
Suzana Grubješić

Zamenica generalne sekretarke
Dina Rakin

Zamenik predsednika
Duško Lopandić

Potpredsednici
Maja Bobić
Vladimir Međak
Jelica Minić
Aleksandar Simurdić

Počasni predsednici
Vlastimir Matejić

Predsednici foruma EPuS-a
Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose
Vladimir Međak, predsednik Istraživačkog foruma
Gordana Lazarević, Predsednica Ekonomsko-poslovnog foruma
Vida Ognjenović, predsednica Foruma za kulturu
Ivana Markulić, predsednica Foruma mladih

Predstavnici kolektivnih članova (11)
Dušica Semenčenko, Udruženje poslovnih žena
Stamenko Joksimović, Prva evropska kuća, Čukarica
Dragomir Vasić, Evropska Vojvodina
Jelena Ribać, Generacija 21
Vesna Nikolić Ristanović, Viktimološko društvo Srbije
Darko Radičanin, Dostignuća mladih
Svetlana Kisić, Ženska vlada
Vladimir Jelačić, Čivning društvo
Jelena Babić, Unija evropskih federalista
Miroslav Stanojević, Mladi evropski federalisti / Beograd
Katarina Đorđević, Klub Alpbah Beograd

Predstavnici lokalnih veća i regionalni koordinatori (14) 
Milenko Jovanović, EP Bor
Christos Alexopoulos, EP Ćuprija
Radmila Popović, EP Inđija
Dušan Vrućinić, EP Kikinda
Nenad Đorđević, EP Kragujevac
Mirjana Prodanović, EP Kraljevo
Goran Lapčević, EP Kruševac
Milorad Đoković, EP Lazarevac
Srđan Dimitrijević, EP Leskovac
Bisera Šećeragić, EP Novi Pazar
Uroš Davidovac, EP Novi Sad
Dmitar Stanišić, EP Sremska Mitrovica
Milan Bošnjak, EP Subotica
Branko Petrović, EP Valjevo

Ostali (21)
Dušan Janjić, bivši generalni sekretar
Danijel Pantić, bivši generalni sekretar
Ksenija Milenković, bivši generalni sekretar
Stevan Lilić, Pravni fakultet u Beogradu
Zoran Stojiljković, profesor FPN
Vladimir Goati, predsednik Transparency Srbija
Aleksandar Kovačević, ekonomista
Dragoljub Todic, IMPP
Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet
Borivoj Erdeljan, Forum za međunarodne odnose EPuS
Stanislav Sretenović, Istorijski institut
Dragan Živojinović, asistent FPN
Dragan Đukanović, profesor Fakultet političkih nauka
Jasna Dimitrijević, direktorka, Kolarac
Milena Stefanović, FDU
Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku
Vlada Jeremić, RARIS
Dragan Vujčić, MDULS
Ana Kotevska, predsednica Muzikološkog društva Srbije
Goran Kronja, hirurg
Ljubinka Trgovčević Mitrović, profesor Fakultet političkih nauka

Predsednik
prof. dr Mihailo Crnobrnja

Zamenik predsednika
Duško Lopandić

Generalna sekretarka
Suzana Grubješić

Zamenica generalne sekretarke
Dina Rakin

Potpredsednici
Maja Bobić
Vladimir Međak
Jelica Minić
Aleksandar Simurdić

Predsednici foruma
Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose
Vladimir Međak, predsednik Istraživačkog foruma
Gordana Lazarević, predsednica Ekonomsko-poslovnog foruma EPuS
Vida Ognjenović, predsednica Foruma za kulturu
Ivana Markulić, predsednica Foruma mladih

Ostali
Srđan Dimitrijević, predsednik LV Leskovac
Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU
Ivan Knežević, član EPuS-a
Goran Lapčević, predsednik LV Kruševac

Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet

Mihajlo Babin, FEFA

Zvonko Brnjas, Bankarska akademija

Partneri