Nakon objavljenog konkursa za polaznike pete generacije ŠEI, projektni tim je odabrao polaznike za dva modula ovogodišnjeg programa: Vladavinu prava i održivi razvoj. Odabrani su predstavnici organizacija civilnog društva, medija, službenici javne administracije, ali i studenti i preduzetnici sa severa Kosova* i iz Gračanice.

Ove godine, program je inoviran i usmeren na konkretne oblasti od značaja za lokalnu zajednicu, koji za cilj ima da  izgradi kapacitete od posebnog značaja za lokalnu zajednicu u oblasti vladavine prava i održivog razvoja u kontekstu EU integracija. Aktivnosti počinju zajedničkim seminarom u Vrnjačkoj banji koji ima za cilj da produbi znanja polaznika o EU počevši od njenog istorijata, načina funkcionisanja, institucija, instrumenata i politika i procesa evropskih integracija.

Nakon seminara polaznici će biti raspoređeni u dve grupe, u zavisnosti od njihove prijave i nastaviti da učestvuju na specijalno osmišljenim radionicama i predavanjima u odabranim oblastima. Aktivnosti vezane za modul Vladavine prava biće organizovane u saradnji sa NGO AKTIV sa severa Kosova, a aktivnosti vezane za modul Održivog razvoja u saradnji sa organizacijom Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice. Za polaznike će biti organizovane i studijske posete Beogradu i Prištini, kao i niz otvorenih predavanja u drugoj polovini godine.

Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NGO AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova*. U 2018. godini, organizacionom timu se pridružuje i organizacija Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice koja će doprineti širenju Škole i postizanja većih rezultata u drugim lokalnim zajednicama. Više o projektu pogledajte ovde.