Evropski pokret u Srbiji Početna strana This site in English Mapa sajta Proverite mail
O EPuS Sve aktivnosti EPuS Mreža EPuS Publikacije EPuS Dokumenti EPuS Press zona Pogledajte foto galeriju Korisni linkovi Kontaktirajte nas
9. Maj - Dan Evrope
Kampanje EPuS
Projekti EPuS
Nagrada Doprinos godine Evropi
Konferencije EPuS
Humanitarne akcije EPuS

Pretražite sajt

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva je i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga između zainteresovanih strana tako što će im se obezbediti ekskluzivne i relevantne informacije od strane stručnjaka iz datih oblasti.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji deluje po principu partnerstva između državnog sektora, odnosno institucija direktno uključenih u proces pregovaranja i nedržavnog sektora odnosno organizacija civilnog društva, političkih partija, akademske javnosti, privrednika, medija i šire javnosti.

Imajući u vidu sve zahtevnije naredne faze na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, NKEU je upravo usmeren na praćenje sprovođenja prioriteta koji su jasno definisani u Evropskom partnerstvu i Nacionalnom programu integracije, a čiji je pregled jednom godišnje izlistan u Izveštaju o napretku. Tamo gde je moguće Radne grupe NKEU će se osvrtati na novi Ugovor o EU, Lisabonsku strategiju i ostale strateške prioritete i politike Evropske unije.

NKEU se usmerava na kvalitet donetih zakona, strategija i planova nego na prost broj, kao i što bi zadržao osnovnu funkciju – forum za javnu raspravu o najvažnijim ili često zanemarenim reformskim pitanjima na putu ka EU, kao i mehanizam za definisanje preporuka i predloga od strane civilnog društva i poslovnog sektora donosiocima odluka.

NK EU se sastoji od Predsedništva i Radne grupe. Radne grupe se sastoje od najmanje 40 članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa (predstavnika državnih inicijativa, nevladinog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora i drugih društvenih grupa) internog eksperta. Okvirna tema Radnih grupa je već definisana, a članovi će aktivno učestvovati u formulaciji podtema i predloga i preporuka koji će u formi kratkog predloga za praktičnu politiku (policy paper) biti distribuirani donosiocima odluka.

Radne grupe i teme po RG su:

 1. Demokratsko upravljanje
 2. Uzimajući u obzir najveći broj stalnih kritika i nedostataka u ispunjenju Političkih kriterijuma za članstvo u EU, Radna grupa će imati dve pod-teme:
  • Tema 1: Nezavisna tela i njihovo učešće u procesu pristupanja
  • U procesu transformisanja i reformisanja države, stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, poštovanje i zaštitu manjina se čini najizazovnijim i najzahtevnijim zadatkom za nadležne, i za društvo takođe. Ovo su, s druge strane, takođe deo kriterijuma koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka članstvu u EU. Kao što je pomenuto u Izveštaju o napretku 2010, okvirno izborno zakonodavstvo je delimično revidirano, ali „ustavne i zakonske odredbe koje nisu u saglasnosti sa evropskim standardima i dalje su na snazi“. One se odnose na kontrolu koju političke partije imaju nad mandatima poslanik i na mogućnost partija da arbitrarno određuju svoje poslanike, umesto da prate red kandidata kakav je na izbornoj listi. U praksi, pitanje partijske kontrole nad mandatima poslanika utiče negativno na predstavničku ulogu Parlamenta.
  • Tema 2: Nezavisna/regulatorna tela i njihova uloga u pretpristupnom procesu – iskustva regiona i zemalja članica EU
  • Kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regularnih tela je od izuzetne važnosti za adekvatno reformisanje javne administracije. Promovisanje komunikacije i saradnje između skupštinskih odbora, nezavisnih državnih institucija, i javnosti, kako su kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regulatornih tela od ključnog značaja za adekvatan nadzor Vlade. Otkada novi Poslovnik Narodne Skupštine Republike Srbije definiše mehanizme saradnje između Narodne Skupštine i nezavisnih institucija, potrebno je dalje unapređenje pravnog okvira i jača posvećenost poštovanju mandata nezavisnih regulatornih tela, kao i obezbeđivanje adekvatnih resursa. Biće predstavljena neka od iskustava zemalja regiona u pružanju odgovarajućeg okvira i okruženja za rad nezavisnih i regulatornih tela i njihovih odnosa sa Parlamentom.
  Ekspert Radne Grupe: Vladimir Goati

  Aktivnosti:

  • Formiranje Radnih grupa
  • Definisanje agende i precizne metodologije svake Radne grupe u saradnji sa internim ekspertima
  • Organizacija najviše dva ciklusa zasedanja maj-juli, septembar-novembar
  • Priprema i izrada analize i preporuke za svaku temu, zasedanje
  • Distribucija preporuka
  • Promocija i zagovaranje preporuka

  Vremenski okvir:
  Februar - novembar 2011. godine

  Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbiji

  Projekat finansiraju Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju

  Projekat podržava Narodna skupština Republike Srbije

  Više informacija o projektu možete naći na www.eukonvent.org

   

 
  Organizator:
 
  Partneri:
 
  Podrška projektu:
 
 
  Aktivnosti:
 

Nacionalni konvent o EU 2010

 

Nacionalni konvent o EU 2008

  Nacionalni konvent o EU 2007
 
  Arhiva:
 

Strana Nacionalnog konventa o EU za 2011. godinu

 

Strana Nacionalnog konventa o EU za 2010. godinu