KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

 

 

Osoblje Evropskog pokreta u Srbiji

 
Generalni sekretar
 
Maja Bobić, diplomirani je etnolog i antropolog. Magistarske studije Jugoistočne Evrope je pohađala i završila u Atini, na Nacionalnom i Kapodistrijan univerzitetu 2002. godine. Od 2003. godine je zaposlena u Evropskom pokretu u Srbiji, prvo kao koordinator lokalnih veća, zatim kao Koordinator projekta/istraživač. 2007. godine je postavljena za generalnog sekretara, zadužena za planiranje i organizaciju rada Evropskog pokreta u Srbiji, predstavljanje organizacije partnerima, saradnicima i korisnicima. Bila je stipendista Freedom House-a "Zagovaranje i lobiranje" u SAD-u, polaznik Škole za političke studije Beogradskog fonda za političku izuzetnost pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, stipendista IVLP programa SAD i dr.
Maja je kopredsedavajuća žirija za Balkan GMF MMF programa i članica Izvršnog odbora Međunarodnog evropskog pokreta od 2014. Pored praktičnih i razvojnih pitanja najstarije nevladine organizacije u Srbiji, zainteresovana je za razvoj civilnog društva, civilni dijalog, proces evropske integracije i proširenje EU, regionalnu saradnju.
Govori engleski jezik, a služi se francuskim i grčkim jezikom.
 
Zamenik generalnog sekretara
 
Ivan Knežević - rođen u Novoj Varoši, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Univerzitetu u Bolonji završio magistarske studije na programu Upravljanje i politika Evropskih integracija u zemljama Centralno-istočne Evrope i Balkana. U toku studija pohađao je dodiplomski program Beogradske otvorene škole kao i master program „Tranzicija i rekonstrukcija“ u organizaciji Alternativne akademske obrazovne mreže. U Evropskom pokretu u Srbiji angažovan od 2003. godine na brojnim projektima vezanim za proces evropske integracije Srbije. Od 2006. radio u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije u sektoru analize ekonomskih aspekata pridruživanja Srbije EU. Pored toga, radio je na tehničkoj koordinaciji projekta za izgradnju administrativnih kapaciteta kancelarije za proces evropskih integracija. U periodu 2007-2010. godina radio je u Centru za strateško - ekonomska istraživanja Vojvodina CESS iz Novog Sada na poslovima rukovodioca sektora za upravljanje projektima. Aprila 2010. izabran za zamenika generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. U polja posebnog interesovanja spadaju ekonomija i fondovi EU, regionalni razvoj, prekogranična saradnja i priprema i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU. Govori engleski i italijanski jezik.
 
Menadžeri projekata

Svetlana Stefanović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka na smeru Međunarodni poslovi. Tokom studija je kao volonterka, aktivistkinja, zatim kao koordinatorka na različitim projektima i šefica kancelarije EPuS-a. Zaposlena je u Evropskom pokretu u Srbiji kao menadžerka projekta. Radi na projektima koji se bave mladima, mobilnošću i edukacijom (Podeli svoje znanje - postani mentorka, Dobrodošli u Nemačku, Upoznaj Evropu u Danskoj, Putujemo u Evropu, Evropa u školi i dr. ). Angažovana je u organizaciji različitih događaja, međunarodnih konferencija, javnih debata, okruglih stolova i drugih javnih događaja (Beogradski bezbednosni forum, Evropski pokreti za jačanje panevropskoh civilnog društva, Dunav kao najjača veza sa EU, Sektorska integracija Zapadnog Balkana, Vizija Evropske Srbije i dr.). Kao izvršna sekretarka radi na koordinaciji i logističkoj podršci radu Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, a takođe je članica i izvršna sekretarka Ženske vlade, kolektivnog člana EPuS-a i pomaže im u funkcionisanju organizacije. Učestvovala je u Međunarodnom programu poseta lidera na programu "Žene liderke:unapređivanje žena, unapređivanje humanosti" u SAD i deo je alumni mreže, i alumnistkinja je Škole političkih studija BFPE i Saveta Evrope. Govori engleski jezik. 

Aleksandar Bogdanović - Diplomirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Pridružio se EPuS-ovom timu 2007. godine. Proteklih godina bio je angažovan na mnogobrojnim projektima u vezi sa poboljšanjem položaja mladih u Srbiji. Koordinacija aktivnostima Istraživačkog foruma, naročito u oblasti razvoja i prikupljanja sredstava, je njegova glavna preokupacija od oktobra 2012. Oblasti njegovog interesovanja odnose se na razvoj nezavisnih istraživačkih centara (eng. think tanks), evropske odnose i omladinske politike.

Govori engleski jezik.
   
Menadžerka kancelarije i javnih događaja
 
Emilija Milenković - Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na modulu evropske integracije. Usavršavala se u nekoliko organizacija civilnog društva u oblasti evropskih integracija, bezbednosti i omladinske politke. Trenutno je na master studijama Ekološke politike. Na funkciji je potpredsednice Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji. Bavi se istraživačkim radom u oblasti evropskih integracija, u okviru kojih je najviše interesuju ekološka politika i politika proširenja.
 
Tečno govori engleski, dobro vlada nemačkim, a služi se španskim i italijanskim jezikom.
 
 
Koordinatorka projekata i Mreže EPuS
 

Jelena Ribać - Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Još kao studentkinja, bila je veoma angažovana u pokretanju i radu više studentskih organizacija i aktivna u okviru civilnog sektora u Srbiji. Bila je stipendistkinja programa jednogodišnjih akademskih razmena Fondacije za otvoreno društvo u okviru kog je provela godinu dana u Atlanti, u Sjedinjenim Američkim Državama. Timu Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) se pridružila krajem 2009. godine gde trenutno radi kao koordinator projekata i Mreže lokalnih veća Evropskog pokreta u Srbiji. Od 2011. godine bila je zadužena za koordinaciju aktivnosti Ekonomsko-poslovnog foruma, a od 2012. godine radi i na poslovima javnog zagovaranja u okviru Istraživačkog foruma EPuS-a. Osim reformskih procesa i evropskih integracija Srbije i regiona, zainteresovana je za teorije i praksu međunarodnih odnosa i međunarodnih organizacija.

Aktivno govori engleski i španski, a služi se nemačkim jezikom.

 
Saradnica na projektu
 
                                                                                                                                                         

Nina Lopandić - U Evropskom pokretu u Srbiji je zaposlena od 1993. godine, prvo kao izvršni sekretar, a zatim kao šef kancelarije. Od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose.
Radila je kao asistentkinja na mnogobrojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, kao i na organizaciji niza skupova, okruglih stolova, domaćih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u izradi mnogobrojnih publikacija EPuS-a. 

Govori engleski, a služi se portugalskim jezikom.

 
Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji
 

Nataša Dragojlović - Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na smeru Nacionalna i globana bezbednost, pohađala je specijalističke i magistarske studije. Od 2005. do 2008. godine, radila je kao državna službenica u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, a zatim je u Ministarstvu odbrane angažovana na poslovima savetnika za evopske integracije i regionalnu saradnju. Radila je kao konsultant i menadžer na projektima UNDP, Saveta Evrope, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Evropskog pokreta u Srbiji i predavač na Školi evropskih integracija i Školi evropske bezbednosti. Za pomoćnicu ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave imenovana je 2012. godine. Bila je zadužena za izradu strategije decentralizacije Republike Srbije do kraja 2013. godine.

Funkciju koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji obavlja od 2014. godine.

 
Asistentkinja na projektu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Marija Nikić - Rođena 1988. godine u Beogradu, srednju školu završila u Albaniji, a diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Trenutno je studentkinja master-regionalnih studija SAD-a, na istom fakultetu. Kao članica UG “Srbija u pokretu” 2009. godine bila je tim liderka u kampanji „Ne primam mito, radim za platu”. Kasnije je bila članica PR tima i tima za međunarodnu saradnju u istoj organizaciji. U Evropskom pokretu u Srbiji volontirala je od 2015. godine pri Forumu za međunarodne odnose. Oblasti interesovanja, pored međunarodne politike, su globalna i nacionalna bezbednost, evropske integracije i društveno organizovanje. 
 
Govori engleski i služi se francuskim jezikom. 
 
 Istraživačica      

Dina Rakin – Od 2010. godine aktivna u Evropskom pokretu u Srbiji. Trenutno angažovana kao istraživačica na projektima koji se odnose na oblast socijalne ekonomije i socijalne i politike zapošljavanja. Posebne oblasti interesovanja: koncept i praksa mentorstva, multilateralna diplomatija.

Diplomirana novinarka - master međunarodnih odnosa.

Govori engleski, a služi se francuskim jezikom.

 

 


Istraživačica-saradnica
 
Tara Tepavac - Diplomirala je na smeru Međunarodna politika na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a potom upisala međunarodni program Interdisciplinarne master studije Jugoistočne Evrope u okviru kog je provela godinu dana na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu (Austrija). Tokom studija je bila angažovana na regionalnim i lokalnim projektima u organizacijama civilnog društva. U Evropskom pokretu je volontirala od 2012. godine, a od 2015. godine zaposlena je kao istraživač-saradnik u Istraživačkom Forumu EPuS-a. Zadužena je za praćenje političkih dešavanja u EU i procesa evropske integracije. Učestvovala je u programu TRAIN 2015 Fostering Policy Dialogue in the Western Balkans. Interesuju je: politički sistemi i vladavina prava, proces evropske integracije i proširenja EU, evropski odnosi, regionalna i međunarodna saradnja, kao i ljudska i manjinska prava.

Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.

 
Menadžerka za odnose sa javnošću

Maša Živojinović - Rоđеnа је 1982. godine u Bеоgrаdu. Zаvršilа је Fаkultеt pоlitičkih nаukа, Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, gdе је stеklа i diplоmu mаstеrа mеđunаrоdnе pоlitikе 2012. gоdinе. Nakon diplomiranja, volontirala je u Centru za ženske studije. Rаdilа је u fоndu zа dоdеlu grаntоvа, kao i u nekoliko nеvlаdinih оrgаnizаciја nа pоslоvimа kоmunikаciје sа dоnаtоrimа, pisаnjа prеdlоgа prојеkаtа i organizacije događaja. Nа prојеktu Pоdrškа rеfоrmi prаvоsuđа bilа је kоnsultаnt zа mеdiје i kоmunikаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu u Мinistаrstvu prаvdе. Oblasti interesovanja uključuju međunarodne odnose, Evropsku uniju i proces pristupanja, ljudska prava i dobrobit životinja.

Govori engleski jezik, a služi se i italijanskim i nemačkim.

 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 • Kancelarija za evropske integracije

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus