Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su kamen temeljac procesa evropskih integracija. Strateški cilj zemalja Zapadnog Balkana (ZB) je da budu članice Evropske unije (EU). Stoga, Berlinski proces, iniciran 2014. godine, može značajno doprineti reformama u kontekstu evropskim integracijama u tim oblastima. U skladu sa tim, Berlinski proces se može smatrati korisnim za zemlje Zapadnog Balkana, jer se fokusira na stvaranje konkretnih mehanizama za regionalnu saradnju, povezivanje i poboljšanje bilateralnih odnosa. Pošto su zemlje Zapadnog Balkana u različitim fazama procesa integracija, Berlinski proces služi za ,,premošćavanje” perioda čekanja na članstvo produbljivanjem regionalne saradnje u određenim oblastima. Stvaranje društvenog okruženja za prihvatanje procesa i reformi preduzetih kroz ovaj proces, od velike je važnosti da se stvore mehanizmi za praćenje i izradi strukturalni pristup za uključivanje organizacija civilnog društva. Bez uspostavljanja mehanizama kroz koje će sektor civilnog društva zemalja Zapadnog Balkana pomno pratiti regionalne vlade u svojim naporima uloženim u implementaciju preuzetih obaveza iz Berlinskog procesa, taj proces će se suočiti sa poteškoćama u osiguranju održivosti; a potom neće postići efekte predviđene na samom početku celog procesa.

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju saradnje i kreiranju politika među OCD u zemljama Zapadnog Balkana, u kontekstu Berlinskog procesa.

Specifični ciljevi:

  • Zagovaranje za strukturalnu inkluziju OCD-a iz zemalja Zapadnog Balkana u Berlinski proces;
  • Procenjivanje posledica Bregzita i uloge UK nakon Bregzit-a u budućnosti Berlinskog procesa;
  • Procena implementacije obaveza preuzetih od strana uključenih u Berlinski proces, odnosno uključivanje organizacija civilnog društva, rešavanje bilateralnih sporova, saradnja mladih, vladavina prava i borba protiv korupcije i povezivanje agendi.

U ključne ciljne grupe ovog projekta spadaju: OCD iz zemalja Zapadnog Balkana koje su usredsređene na proces evropskih integracija i regionalnu saradnju; regionalne organizacije Jugoistočne Evrope; vlade zemalja Zapadnog Balkana, kao i vlade zemalja članica EU koje su uključene u Berlinski proces; institucije EU koje se bave politikom proširenja i zemljama obuhvaćenim proširenjem na teritoriji koju pokriva Berlinski proces.

Rezultati projekta su dizajnirani da utiču na kreatore politika i na donosioce odluka na Zapadnom Balkanu, kako bi se postigla veća i bolje strukturisana regionalna saradnja. To bi se postiglo prvenstveno uspostavljanjem mreže koja ima cilj da proizvede predloge praktičnih politika za relevantne kreatore politika i donosioce odluka uključene u Berlinski proces pre i posle predsedavanja Ujedinjenog Kraljevstva 2018. godine Berlinskim procesom.

Partneri na projektu: Mreža Evropskog pokreta u Srbiji, Institut za demokratiju “Societas Civilis” iz Skoplja i Fondacija za otvoreno društvo Albanije (EU Policy Hub)

Trajanje projekta: januar – decembar 2018.

Projekat je podržan od strane Evropskog fonda za Balkan (Think and Link – Program regionalne politike 2018).

Aktivnosti:

Dokumenti: