Proširenje EU na istok zasnovano je, između ostalog, na tome da će promovisati konsolidaciju demokratije u zemljama kandidatima. Uspešnost istočnog proširenja dala je dalju podršku proširenju EU prema Zapadnom Balkanu. Pa ipak, za razliku od njihovih centralnoevropskih kolega, zemlje Zapadnog Balkana su morale da prođu svoje tranzicije u demokratiju iz, kako je to Klaus Ofe nazvao, trostruke perspektive. Jugoslovenski ratovi devedesetih godina prošlog veka razvili su se istovremeno sa regionalnim tranzicijama u demokratiju. Rat nije samo prekinuo prelazak na demokratiju u regionu, već je postavio teške prepreke za etničko pomirenje i demokratsku konsolidaciju nakon toga.

Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj izgradnju konzorcijuma visokoškolskih institucija, organizacija civilnog društva i istraživačkih institucija s ciljem da se bavi pitanjem zašto EU politike promocije demokratije nisu uspele da podstaknu pomirenje na Zapadnom Balkanu. Drugim rečima, da li su EU politike uključivanja sposobne da, pored demokratskih procedura, iznedre demokratske vrednosti poput tolerancije i raznolikosti na Zapadnom Balkanu?

Mreža će preduzeti niz aktivnosti sa multinacionalnom dimenzijom, na različitim lokacijama u partnerskim zemljama:

  • Pre svega, ovaj projekat će dizajnirati visoko kontekstualni kurs za studente pod nazivom Demokratizacija i pomirenje. Kurs će imati višedimenzionalni karakter u smislu da će usvojiti mešoviti metodološki pristup nastave u kojem će brojni predavači koji učestvuju u ovoj mreži učiti niz modula (bilo onlajn ili putem studijskih poseta).
  • Zatim, u drugoj i trećoj godini projekta biće organizovane dve međunarodne konferencije s fokusom na naše istraživačko pitanje.
  • Pored konferencija, biće organizovane tri letnje škole (svake godine jedna). Dok će se konferencije fokusirati na akademske studije, letnje škole će se fokusirati na mlađu populaciju, pre svega na studente i aktiviste civilnog društva.
  • Na kraju, projekat će, takođe, uspostaviti video biblioteku sa temom “Ka politici srpsko-albanskog prijateljstva”.

Pored gore navedenih aktivnosti, projekat će sadržati i istraživačku komponentu. Izlaganja sa konferencija biće objavljena na veb stranici projekta, a odabir najboljih radova biće odštampan u posebnom zborniku ili u specijalnom izdanju časopisa. Osim toga, svi učesnici mreže će raditi na zajedničkom istraživačkom projektu izrade zbirke eseja, kao i udžbenika o etničkom sukobu, demokratizaciji i pomirenju.

Zajednički istraživački projekat biće realizovan kroz studijske posete. Studijske posete će imati dva zadatka: prvo, koristiće kao mogućnost za učesnike mreže da doprinesu učenjem njihovih odgovarajućih modula predviđanih na specijalizovanom univerzitetskom kursu opisanom gore; i drugo, studijska poseta će se koristiti za organizovanje radionica na kojima će se raspravljati o našem zajedničkom istraživačkom projektu.

Iako je većina aktivnosti predviđena ovim predlogom fokusirana na akademski nivo, kako bi ovaj projekat bio što dinamičniji i imao što širi uticaj, širenje rezultata projekta će se odvijati na nivou srednje škole. U cilju postizanja ovog cilja, biće organizovano nekoliko manjih aktivnosti u partnerskim zemljama. Predviđene aktivnosti će se sastojati od tematskih izložbi koje su napravili srednjoškolci i biće predstavljene u raznim srednjim školama ili lokalnim galerijama u partnerskim zemljama.

Ovaj projekat ima za cilj korišćenje raznovrsnih aktivnosti i aktera, kao i raznovrsnih strategija implementacije i širenja kako bi se maksimizirao učinak, uticaj i uspeh. Više o projektu na stranici democratizationandreconciliation.com.

Partneri projekta: Njujorški Univerzitet u Tirani (Albanija), Institut za Centralno-istočnu i Balkansku Evropu (Italija), Univerzitet u Dubrovniku (Hrvatska), Škola za nauku i tehnologiju Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Evropski pokret u Srbiji.

Trajanje projekta: 1. decembar 2017 – 31. avgust 2020. godine

Projekat je podržan od strane Evropske komisije (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) – grant za podršku Žan Mone aktivnostima u okviru Erazmus + programa.

Aktivnosti

Dokumenti