Evropeizacija Zapadnog Balkana (ZB) bila je nekoliko godina u drugom planu briselske agende. Na to su uticali unutrašnji izazovi EU (otklanjanje posledica ekonomske krize, migrantska kriza, porast evroskepticizma, itd.). S druge strane, nedostatak političke volje, neodgovornost političkih elita i zloupotreba trenutnih poteškoća unutar Evropske unije (od strane određenih donosilaca odluka) usporili su proces unutrašnjih reformi i demokratizaciju društva u Zapadnog Balkana. Nakon najave  predsednika Evropske komisije, Žan Klod Junkera, u Govoru o stanju Unije u vezi sa proširenjem EU u sledećoj deceniji, otvorena je nova evropska perspektiva za države Zapadnog Balkana. Međutim, proces proširenja EU, kao i proces evropeizacije Zapadnog Balkana, zahteva poboljšanje trenutno postojećih instrumenata evropske integracije, kao što su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i sporazumi CEFTA2006, kao i ponovno pokretanje pozitivnog narativa u vezi sa proširenjem EU.

Opšti cilj je doprinos integracioinim perspektivama Zapadnog Balkana u EU  unapređenjem instrumenata za proširenje EU.

Specifični ciljevi:

  • Pružiti metodološki čvrst dokaz o efektima SSP i CEFTA2006 na zemlje Zapadnog Balkana u procesu proširenja EU;
  • Omogućiti veću upotrebu potencijala SSP i CEFTA2006 u zemljama Zapadnog Balkana, na osnovu konkretnih preporuka vezanih za neiskorišćene mehanizme koje pružaju;
  • Otvoriti politički dijalog o konkretnim scenarijima EU integracija za zemlje Zapadnog Balkana među donosiocima odluka i kreatorima politika u zemljama Zapadnog Balkana i na nivou EU.

Specifični ciljevi biće postignuti aktivnostima istraživanja i zagovaranja. Očekivani rezultati su predlozi politika za unapređenje SSP/CEFTA2006 i  tri scenarija za proširenje EU na Zapadni Balkan. Pored istraživačkih aktivnosti projekat obuhvata predstavljanje predloga politika kroz seriju javnih diskusija sa sa donosiocima odluka i kreatorima politika u državama zapadnog Balkana. Pored predstavljanja u gradovima regiona predviđeni su susreti zatvorenog tipa sa donosiocima odluka na nivou EU u Briselu i Nemačkoj u Berlinu.

Partneri: Albanski institut za međunarodne studije (Albanija), Vanjskopolitička inicijativa BH (BiH), Institut za evropsku politiku – Skoplje (BJRM), Riinvest institut (Kosovo), Evropski pokret u Crnoj Gori (CG).

Trajanje projekta: Oktobar 2017. – januar 2019.

Projekat finansira: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke (46.000 EUR) i Fondacija Institut za otvoreno društvo (35.980 USD).

Aktivnosti:

Dokumenti: