Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija2 648 000 €100%2+6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Lokalne samouprave
nevladine organizacije
mediji, kulturne institucije, filijale NZS-a
iz prekograničnog regiona Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Fond za otvoreno društvooktobar 2008-februar 2009
Opis projekta

Ovaj program se svoj aktivnostima pre svega fokusira na tri rešavanje sledećih problema:

  • Nepoznavanje procedura i okvira za korišćenje pomoći EU, kao i slaba informisanost o ostalim programima dostupnim Srbiji na lokalnom nivou
  • Nedostatak kapaciteta i svesti na lokalnom nivou o potrebama dugoročnog programiranja lokalnog i regionalnog razvoja u skladu sa nacionalnim prioritetima i EU prioritetima, kao i nedostatak stručnih kadrova na lokalnom nivou koji bi adekvatno odgovorili na konkurse u skladu sa EU procedurama, posebno u pograničnim opštinama koje će učestvovati u prekograničnom programu sa Hrvatskom, CG i BiH.
  • Nedovoljna informisanost predstavnika civilnog društva o procesima programiranja i projektovanja, i samim tim nedovoljna “kontrola” procesa na nacionalnom nivou;

Glavni ciljevi koji su ostvareni kroz realizaciju aktivnosti su:

  • Poboljšana informisanost i razumevanje IPA prioriteta i ostalih dostupnih fondova EU na lokalnom nivou;
  • Pružena  stručna konsultaciju za izradu projekata lokalne zajednice a pre svega u korišćenju komponenti namenjene prekograničnoj saradnji;
  • Povećan kapacitet pograničnih područja i opština, naročito u oblastima koje će prvi put biti uključene u program prekogranične saradnje (Hrvatska, CG, i BiH);

Unapređen proces programiranja Instrumenta pretpristupne pomoći tako što će se čitav proces postaviti “vidljivijim“ za njegove direktne korisnike

Vrste usluge

Komponenta  1
Publikovanje brošura:
Dopunjeno izdanje Vodiča za instrument pretpristupne pomoći IPA
Nova generacija Programa zajednice 2007-2013

Komponenta 2
Ova komponentu se svojim aktivnostima pre svega fokusirala na drugu komponentu Instrumenta pretpristupne pomoći odnosno na za prekograničnu saradnju sa ciljem da blagovremeno podigne kapacitet lokalne samouprave i OCD-a i poboljša absorpcione kapacitete opština koje se kvalifikuju za kandidovanje za ovu komponentu kao i da se poboljša kvaliteta projekata i unapredi saradnja sa partnerima  iz navedenih susednih zemalja i to sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

Organizacija tri dvodnevna seminara na temu Priprema projekta za prekogranični program Srbije i CG/BiH/HR 2009 je uključila:

  • prezentaciju elemenata IPA sa fokusom na II komponenti;
  • upoznavanje sa prioritetima regiona (sa obe strane granice);
  • upoznavanje sa PCM i LF za apliciranje za IPA fond;
  • Davanje preporuka za pripremu konkretnog projekta lokalne zajednice i predstavljanje uspešnih projekata prekogranične saradnje sa Mađarskom, Bugarskom i Rumunijom.

Organizovana su bila 3 dvodnevna seminara, za svaku CBC posebno, a  učesnici su birani na osnovu prijava koje su poslate načelnicima uprava svih lokalnih samouprava, predstavnike nevladinih organizacija i medija, brojnih kulturnih institucija i ostalih potencijalnih korisnika IPA fonda II komponente iz sva tri prekogranična regiona graničnih opština.

Za radni deo seminara bi bili dizajnirani posebni materijali sa konkretnim uputstvima za rad.