Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija3 500 € dvodnevni seminar100%2+5
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Uprava Grada Beograda
Opština Kovin
Multietnička grupa predstavnika civilnog društva sa Kosova
Skupština Grad Beograd
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V
Kosovo Open Society Fund
U toku
Opis projekta

Ciljevi:
Izgradnja kapaciteta lokalne administracije I eksperata ali drugih ciljnih grupa – OCD, lokalne zajednice I medija za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge I kompetencija u pretpristupnom procesu je jedna od prioriteta rada EPuS.

EPUS je kreirao Školu Evropskih integracija kao model koji se implementira na osnovu potreba specifičnih grupa i na osnovu posebnih zahteva fondova ili donatora.

Model obuke obuhvata široki opseg tema i posebnih, specifičnih pod-tema a zavisno od interesovanja i potreba korisnika: od istorije EU, njenih institucija, načina donošenja odluka, politike proširenja, regionalne saradnje do onih praktičnih koji se odnose na posebne politike, on line pretraživača, uloge LS u procesu integracija, nama dostupne fondove i obuke za pristupanje programima i fondovima…

Vrste usluge
  • Dizajnirane programa treninga /seminara koji uključuje I teorijski I praktičan deo
  • Odabir predavača i konsultacije/trening instrukcije
  • Priprema trening materijala
  • Organizacija treninga/logistika- mesto održavanja, transport, osveženje, tehnika…
  • Evaluacija I izveštavanje