Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) uspešno je okončao četvrti ciklus rada. Ova platforma civilnog društva, koja danas okuplja preko 700 organizacija, uspešno sledi svoju misiju i nizom aktivnosti Radnih grupa doprinosi ostvarenju svog osnovnog cilja, a to je aktivan doprinos sadržaju pregovora sa Evropskom unijom, uz transparentnost procesa i dostupnost informacija, kroz ostvarivanje dijaloga izmеđu prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih udruženja sa jedne strane i predstavnika Vlade, sa druge strane.
Kao i svake godine od osnivanja, članice NKEU organizuju Plenarnu sednicu, na kojoj će biti predstavljeni rezultati rada, koji su postignuti u prethodnih godinu dana, sa posebnim fokusom na ovogodišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu integracije u Evropsku uniju.
Peta Plenarna sednice će biti održana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 23. aprila 2018. godine, sa početkom u 10h. Na sednici očekujemo učešće predsednice Vlade, ministara evropskih integracija, pravde i kulture, Pregovaračkog tima, predstavnika Pregovaračkih Radnih grupa Vlade, kao i predstavnika Radnih grupa NKEU, diplomatskog kora, donatorske zajednice i medija. Pogledajte agendu događaja.
Nacionalni konvent je danas ključni mehanizam za uključivanje civilnog društva u proces pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i prepoznat je kao relevantan akter ovog procesa, kako od strane Evropske unije, njenih organa i institucija, tako od
strane institucija koje čine pregovaračku strukturu Srbije, ali i od strane Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, koji je uključio NKEU u proces razmatranja predloga pregovaračkih pozicija. Nakon više od 180 održanih sednica Radnih grupa NKEU, za četiri godine kontinuiranog rada na unapređenju sadržaja pregovaračkih pozicija i unapređenju ključnih strateških dokumenata Vlade i Akcionih planova za pojedina poglavlja, želeli bismo da damo i svoje viđenje napretka naše zemlje ka članstvu u EU i ukažemo na ključna pitanja, prepreke i ponudimo niz preporuka, do kojih smo došli ozbiljnim analitičkim radom i monitoringom procesa pregovora sa EU.
Plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji prilika je da organizacije civilnog društva, u prisustvu predstavnika Vlade Republike Srbije, Pregovaračkog tima i Narodne skupštine, pokrenu dijalog o ključnim aspektima dalje integracije u Evropsku uniju, troškovima, ali i dobitima, koje od ovog trasformativnog i reformskog procesa imaju i naši građani i privreda u celini. To je takođe prilika da se dobiju najrelevantnije informacije o sadržaju i dinamici pregovora Srbije i Evropske unije, kao i saznanja o budućim koracima za koje čitavo društvo treba da se pripremi.
Ove godine smo posebno zainteresovani za sadržaj Izveštaja o napretku Srbije, stanje u Poglavlju 23, proces promene Ustava, kao i za oblast slobode govora i slobode medija.
Sednica Nacionalnog konventa je tako i koncipirana da obuhvati sve pomenute tematske celine i uključi sve ključne aktere koji u ovom procesu učestvuju: Vladu, Narodnu skupštinu, Evropsku uniju i organizacije civilnog društva.