Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 15.585 € 30% 7
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Sindikati, država, poslodavci, javnost, mediji Freedom House 2002/2003 Centar za ekonomski razvoj
Balkanski institut za radnu i socijalnu politiku
Opis projekta

Projekat “Društveni dijalog kao instrument smirivanja tenzija u zemljama u procesu tranzicije” bio je rezultat potrebe za razvijanjem društvenog dijaloga – kao instrumenta minimiziranja društvenih tenzija u periodu tranzicije.

Razvijanje i održavanje društvenog dijaloga između glavnih subjekata društvenog života jedan je od najvažnijih uslova stabilno funkcionisanje modernih društava.

Cilj
Iskustvo centralnih i istočnih evropskih zemalja pokazuje da se društvena politika koja prati privatizaciju, najefektivnije razvija kroz društveni dijalog između vlade, sindikata i poslodavaca/investitora. Stoga, cilj ovog projekta je da se utvrde kratkoročni, srednjoročni i dugoročni paketi socijalinh programa koji treba da prate privatizaciju.

Vrste usluge

– Finalni prikaz politike i akcioni plan – razvijeni kroz društveni dijalog

– Olakšavanje društvenog dijaloga i monitoring implementacije politike

Knjiga “Prema stabilnosti i prosperitetu”