Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 1 500 € + volonterski rad 100% 2 (pola radnog vremena)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Omladinske NVO, mladi profesionalci

N/A

novembar 2002 – maj 2004 Studentska unija Ekonomskog fakulteta
Opis projekta

Prateći demokratske promene u našoj zemlji, Ekonomski forum EPuS preorijentisao je svoje aktivnosti da bi se fokusirao na popravljanje ekonomskih posledica decenije destruktivne vlasti, od kojih su mnoge jedinstvene u dvadesetovekovnoj evropskoj istoriji.

Čak i danas, kada je naša zemlja otvorena ka svetu, mnoge informacije su nedostupne našoj ekonomskoj javnosti, a novi tokovi tranzicije nisu dovoljno transparentni. Konzervativno ekonomsko obrazovanje i rad nove generacije ekonomista u ekonomiji koja je zatvorena i kaska za svetskim trendovima, čija infrastruktura je nerazvijena, predstavlja ozbiljnu pretnju našem ekonomskom razvoju.

Ideja iza Ekonomskog omladinskog foruma, koji je ustanovljen prošle godine u okviru ekonomskog foruma EPuSa, je da se moderni ekonomski trendovi učine dostupnim mladim jugoslovenskim ekonomistima, da se poboljša njihov nivo obaveštenosti o tržišnoj ekonomiji, globalnom svetu i evropskim trendovima i ekonomskim postulatima, i procesu tranzicije u Srbiji.

Gosti foruma su do sada uključivali Rory O’Sullivan, direktora beogradske kancelarije Svetske banke, Henry Russell, direktora beogradske kancelarije Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i Božidara Đelića, srpskog ministra finansija.

Vrste usluge
  • Obezbeđivanje edukacije i informacija koje nisu dostupne mladim ekonomistima u udžbenicima ili putem medija.
  • Organizovanje diskusija i razmene mišljenja sa visoko rangiranim članovima institucija koji su aktivno uključeni u proces tranzicije u Srbiji, kao i sa domaćim kreatorima naše ekonomske politike ili predstavnicima Svetske banke, IFC, IMF, EBRD, EAR, pakta za stabilnost, stranih banaka, itd.
  • Organizovanje kurseva preduzetništva i sličnih aktivnosti za članove Ekonomskog omladinskog foruma i obezbeđivanje fondova koji će omogućiti grupama mladih ekonomista iz lokalnih veća da prisustvuju sastanku Ekonomskog omladinskog foruma i aktivno učestvuju u njegovim aktivnostima.