Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
donosioci odluka, predstavnici državnih institucija ,akademski krugovi, eksperti, studenti, mediji, opšta javnost

SlovakAid

januar 2008 – maj 2009 Istraživački centar slovačke spoljnoploitičke asocijacije (RC SFPA)
Opis projekta / Aktivnosti

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Forum za međunarodne odnose u saradnji sa Research Center of the Slovak Foreign Policy Association inicirao je uspostavljanje časopisa “Evropske sveske”, koji će izlaziti dvomesečno i distribuirati redovne i objektivne informacije javnosti u Srbiji o posledicama ulaska u EU, načinu delovanja institucija EU, zajedničke spoljne i bezbednosne politike.
Uloga Evropskih sveski bila je dvostruka: analitička, budući da se časopis u svakom broju bavio analizom aktuelnih tema koje se odnose na razvoj Evropske unije i spoljne politike kroz objavljivanje intervjua sa predstavnicima državnih tela Evropske unije ili međunarodnih organizacija, sa analitičarima, predstavnicima univerziteta o trenutnim problemima koji se odnose na Evropsku uniju ili aktuelnim spoljno-političkim temama ali i informativna, s obzirom da će časopis davati informacije o aktuelnim promenama U Evropskoj uniji, novim projektima, interesantnim web site-ovima, stipendijama, izdavačima.

Projekat je pokrenut sa motivacijom da doprinese izgradnji analitičkog kapaciteta za razvoj i promociju ideje evropskih integracija u Srbiji kroz prenošenje objektivnih informacija širokoj publici, promociju evropskih standarda i ideja i povećanje svesti o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Metodologija
  • uspostavljanje časopisa
  • priprema časopisa
  • vizuelni identitet svakog broja časopisa
  • distribucija
  • organizacija javne promocije
  • evaluacija projekta
  • medijska pokrivenost aktivnosti na projektu