PROJEKTI FORUMA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

Forum za međunarodne odnose pored redovnih sastanaka partnerski učestvuje u realizaciji projekata i organizaciji javnih i stručnih debata koji se bave temom spoljne politike i međunarodnih nivoa, na evropskom i svetskom nivou.

Forum se više puta obraćao najširoj javnosti ocenama, stavovima, inicijativama i dokumentima. Pored ostalog, Forum je izašao sa Predlogom platforme za alternativnu spoljnu politiku, kao i dokumentom „Jugoslavija na kraju veka: Kojim putem u Evropu i Svet’“ i publikacijom „Jugoslavija i svet“, u kojoj je tridesetak kompetentnih analitičara, članova Foruma, iznelo svoja gledišta o svim bitnim pitanjima tada jugoslovenskih spoljnopolitičkih odnosa sa međunarodnim činiocima i pojedinim državama – velikim silama, evropskim nacijama, državama susedima i itd. Ta analiza je poslužila kao osnova za debatu o spoljnopolitičkim prioritetima koja je održana odmah nakon demokratskih promena u oktobru 2000. godine.
Redovno su objavljivane i “Spoljnopolitičke sveske” u kojima su štampane analize koje su bile neizostavno štivo za one koji su želeli da kritički promišljaju našu međunarodnu poziciju. Ne mali značaj imali su intervjui članova Foruma u nezavisnim lokalnim medijima, stranim novinama, TV i radio stanicama. Između 1996 i 2000. godine objavljeno je osam izdanja „Spoljnopolitičkih svezaka“. Odmah nakon Spoljnopolitičkih svezaka pokrenut je časopis Forum, koji je izlazio jednom mesečno i predstavljao je skup autorskih priloga istaknutih autora i bio je namenjen široj javnosti, a razmatrao spoljnu politiku i međunarodne odnose Nakon toga u periodu 2008-2009. Evropski pokret u Srbiji i Forum za međunarodne odnose objavili su šest izdanja Evropskih svezaka, dvomesečnika namenjenog široj javnosti.

Forum je takođe, organizovao i nekoliko javnih debata o aktuelnim međunarodnim temama. U Beogradu je 13. juna 2002. godine organizovan okrugli sto „Haški tribunal i Jugoslavija – Izazova saradnje“. Ovu javnu debatu otvorio je Savezni sekretar za inostrane poslove i predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom gospodin Goran Svilanović. Nakon toga 09. oktobra 2007. godine održana je javna debata na temu „Kreiranje spoljne politike Srbije – institucionalni i van institucionalni činioci“, a 30. januara 2008. godine, javnu debatu „Postoji li alternativa evropskom putu Srbije?“.

Evropski pokret u Srbiji zajedno sa Forumom za međunarodne odnose je sproveo projekat „Definisanje Strategije spoljne politike Srbije i postizanje široke saglasnosti o prioritetima razvoja i spoljne politike Srbije“. Cilj projekta je bio da se razvije plan i dugoročni principu koji će voditi spoljnu politiku Srbije, kao i da se prepozna i definiše pozicija Srbije u odnosima na svoju okolinu, u regionu, Evropi i svetu. Specifični ciljevi su bili postizanje konsenzusa o osnovama spoljne politike Srbije, da se razvije nacrt Strategije spoljne politike i da se otvori javna debata i povećaju zahtevi za transparanetnošću u kreiranju i sprovođenju spoljne politike.