Istraživački forum (IF) predstavlja novo programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji i funkcionalni mehanizam za uključivanje svih relevantnih nezavisnih stručnjaka, članova i bliskih saradnika EPuS-a u istraživačko-analitički rad, odnosno proces zagovaranja alternativnih predloga javne politike. Istraživački forum deluje kroz manje, stručne timove – istraživačke jedinice. U okviru Istraživačkog foruma, sprovode se sveobuhvatna i dubinska istraživanja i analize aktuelne situacije u procesu reformi u konkretnim oblastima, odnosno pisanje i predstavljanje alternativnih predloga javne politike za efikasniju i efektniju reformu u svim oblastima relevantnim za proces evropske integracije Srbije. Na taj način, teži se uspostavljanju i jačanju komunikacije sa donosiocima odluka, predstavnicima poslovnog, civilnog i akademskog sektora, medijima, ali i širom javnošću.

Istraživački forum (IF) predstavlja istraživačko-analitičko telo EPuS-a u kome se sprovode stručna, temeljna i sveobuhvatna istraživanja,odnosno pišu i predstavljaju odgovarajući alternativni predlozi javnih politika za efikasniju i efektniju reformu u svim oblastima relevantnim za proces evropske integracije Srbije. IF je osnovan maja 2011. godine i okuplja nezavisne stručnjake – članove i bliske saradnike EPuS-a, čiji je istraživački rad usmeren na sledeće oblasti: evropske integracije, vladavina prava, spoljna politika, regionalna saradnja, životna sredina, pretpristupni fondovi EU, ekonomija, energetika, poljoprivreda i ruralni razvoj. Cilj IF-a jeste da podrži zagovaračke napore EPuS-a i doprinose poboljšanju kvaliteta javnih politika u kontekstu evropske integracije Srbije.

ISTRAŽIVAČKI RADOVI

11.01.2017. Tara Tepavac i Emilija Milenković – “Malteško predsedavanje Savetom EU”

25.10.2016. Aleksandar Bogdanović – “Think tank organizacije u Srbiji: u potrazi za uticajem”

20.10.2016. Bojan Živadinović – “Kako od uspeha u pregovorima sa EU u sektoru poljoprivrede – oblast direktnih plaćanja” 

15.09.2016. Vladimir Međak – “Da li je potrebno menjati Ustav Republike Srbije usled pristupanja Evropskoj uniji?”

01.07.2016. Tara Tepavac i Emilija Milenković – “Slovačko predsedavanje Savetom EU”

10.02.2016. Irina Žarin – “Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji”

21.12.2015. Jelena Ribać i Aleksandar Bogdanović – “Holandsko predsedavanje Savetom EU”

04.12.2015. Prof. dr Predrag Bjelić – “Značaj učlanjenja Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju za proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom”

29.10.2015. Tara Tepavac – “Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbija: suštinska ili simbolična saradnja?”

13.10.2015. Nenad Gujaničić – “Razvoj berze u službi uvođenja reda u javni sektor i ozdravljenja javnih finansija”

23.09.2015. Ognjen Mirić i Ivan Knežević – “Institucionalni modeli za upravljanje kohezionom politikom – predlog modela za Srbiju”

06.08.2015. Marko Drajić – “OCD Srbije kao zastupnici javnih interesa u institucijama EU”

06.07.2015. Ivana Lazarević – “Investicioni plan za Evropu”

03.07.2015. Jelena Ribać i Aleksandar Bogdanović – “Luksemburško predsedavanje Savetom Evropske unije”

11.06.2015. Jelica Minić (ur.) – “Evropske integracije Zapadnog Balkana – Mogu li nam zemlje Višegradske grupe biti dobar

uzor?”

24.03.2015. Aleksandar Macura – “Činjenice o Energetskoj uniji”

24.02.2015. Ivana Lazarević – “Pregovori o Transatlantskom trgovinskom i investiciionom partnerstvu”

Arhiva istraživačkih radova