Energetika

ISTRAŽIVAČKI FORUM

 

OBLAST DELOVANJA “ENERGETIKA”

 

Opis:

S obzirom na činjenicu da je snabdevanje energijom od presudnog značaja za održiv ekonomski razvoj u regionu Balkana, neophodne su odgovarajuće nacionalne i regionalne energetske politike i strategije koje bi oživele makro-ekonomski oporavak Srbije i regiona i unapredile ekonomski rast poboljšanjem energetske efikasnosti i samim tim smanjenjem negativnih uticaja na životnu sredinu. Infrastruktura za proizvodnju, prenos i distribuciju energije osnovni je faktor u ostvarivanju održivog ekonomskog razvoja u procesu pristupanja Evropskoj uniji Srbije. Srbija je članica Energetske zajednice za jugoistočnu Evropu (ECSEE) u kojoj je svaki član u obavezi da ispuni sve uslove koje ovaj sporazum predviđa, a kako bi se zadovoljili kriterijumi za punopravno članstvo u EU. Imajući to u vidu i naslanjajući se na prethodne analize, istraživanja i angažman EPuS-a u cilju isticanja značaja i podsticanja harmonizacije sa standardima EU u oblasti energetike, fokus predloga praktične politike istraživačkog foruma jesu pre svega materijalni uslovi u oblasti energetike u procesu pristupanja Srbije EU.

Radovi:

Pristupanje Srbije Evropskoj uniji – značaj materijalnih uslova u oblasti energetike

Autor: Aleksandar Kovačević

Beograd, septembar 2013

Materijalni uslovi u oblasti energetike kod pristupanja Srbije Evropskoj uniji ključna su odrednica procesa pristupanja. Oni povezuju proces pristupanja Evropskoj uniji, poboljšanje životnih uslova i ostvarivanje osnovnih prava stanovništva. Ispunjavanje materijalnih uslova u oblasti energetike pokazuje spremnost i sposobnost državne uprave da deluje u javnom interesu. Naime, što brže i što potpunije ispunjavanje ovih materijalnih uslova u najboljem je interesu većine stanovništva Srbije, kao i stanovništva susednih država, od kojih su neke članice Evropske unije. Ove uslove bi trebalo ispuniti čak i ako ne bi bili predviđeni samim procesom pristupanja Srbije Uniji. U tekstu se opisuju materijalni uslovi čije je ispunjenje do sada ugovoreno, objašnjava se značaj ispunjenosti ovih uslova za proces pristupanja i za poboljšanje zaposlenosti i privrednog razvoja. Ispunjenost materijalnih uslova u oblasti energetike je merljiva kategorija, a može se meriti i uticaj ispunjenosti ovih uslova na kvalitet života i osnovna ljudska prava. Od načina ispunjavanja ugovorenih materijalnih obaveza zavisi ekonomska i svaka druga budućnost stanovništva Srbije. U tekstu su date pregledne tabele materijalnih obaveza i unakrsnih veza među njima, kao i odgovarajuće preporuke u vezi sa ispunjavanjem ovih obaveza.

VIDEO ZAPISI sa predstavljanja predloga javne praktične politike 12. septembra 2013.

 Uvodna izlaganja Debata

 

Južni tok: posao veka ili parnica veka?

Autor: Vladimir Medović

Format: istraživački izveštaj

Beograd, jun 2014

Srbija je članica Energetske zajednice od 2006. godine. Dve godine kasnije Srbija je sa Rusijom zaključila Sporazum o saradnji u oblasti gasne i naftne privrede kojim se, između ostalog, predviđa izgradnja gasovoda Južni tok. U ovom radu autor razmatra da li i u kom delu postoji sukob između pravila Energetske zajednice i odredbi sporazuma sa Rusijom, posledice tog sukoba na nivou međunarodnog prava, pravnog sistema Energetske zajednice i pravnog poretka Srbije, kao i moguća rešenja za prevazilaženje nastale situacije. Zaključak autora je da je Sporazum o saradnji u oblasti gasne i naftne privrede između Srbije i Rusije u bitnim delovima u suprotnosti sa obavezama Srbije iz članstva u Energetskoj zajednici.

                             

               VIDEO ZAPIS sa predstavljanja istraživačkog izveštaja 26. juna 2014.