Evropske integracije

ISTRAŽIVAČKI FORUM

 

OBLAST DELOVANJA “Evropske integracije”

 

Opis:

Članovi i članice Istraživačkog foruma usmereni su na različita pitanja koja su značajna za efikasno i kvalitetno sprovođenje  složenog i sveobuhvatnog procesa evropskih integracija. U fokusu istraživačkog rada su stoga pitanja poput potrebe izgrаdnje instituciоnаlnih i аdministrаtivnih kаpаcitеtа u (pret)pristupnоm pеriоdu, obezbeđenje svih neophodnih rеsursа i u tom smislu, posebno potrebu za uvećanjem kvаlifikоvаnih lјudskih rеsursа nаciоnаlnih, rеgiоnаlnih i lоkаlnih (samo)uprаva, unapređenje ne(dovoljno) еfikаsne ili, u nеkim slučајеvimа, nepostojeće hоrizоntаlne i vеrtikаlne kооrdinаciјe izmеđu ministаrstаvа i rаzličitih nivоа uprаvlјаnjа, kao i nedovoljno razvijene mеđusеktоrskе sаrаdnjе. Radovi istraživača su takođe usmereni na strаtеška rаzmišlјаnjа i promišlјаnje о еfеktimа intеgrаciје u ЕU i unutrаšnjе pоlitikе / instituciоnаlni rаzvој ЕU.

Radovi:

Budućnost Evrope – jedno viđenje

Autor: Vladimir Pavićević u saradnji sa studentima i studentkinjama Beogradske otvorene škole i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Beograd, maj 2012

Ovim tekstom se u prostor javne debate u Srbiji unosi polemički podsticaj u odnosu na analizu promena na evropskom kontinentu i pre svega u Evropskoj uniji. Promoviše se i zagovara ideja produbljivanja procesa evropske integracije. Za razliku od uobičajenih tumačenja i predviđanja o krahu Evropske unije, smatramo da sledeći korak u procesu integracije evropskih država treba jasno da bude usmeren ka učvršćivanju konfederalne strukture EU.

 

 

 

Civilno društvo u procesu evropske integracije – od konstruktivnog dijaloga do uspešnih pregovora

 

Autori: Maja Bobić i Relja Božić

Beograd, oktobar 2012

Šest meseci od dobijanja zvaničnog statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Republika Srbija se nalazi pred izazovom dobijanja datuma kada će pregovori o punopravnom članstvu početi. Imajući u vidu orijentaciju, ali i kapacitete Vlade, koja je jedina ovlašćena da zvanično vodi ovaj proces, potrebno je ukazati na važnost uključivanja predstavnika civilnog društva u pregovarački proces, kako bi se obezbedila obuhvatna i na konsenzusu zasnovana pregovaračka platforma po oblastima o kojima se pregovori vode. U ovom radu analizirani su pre svega proces i struktura vođenja pregovora, kao i mogućnosti za aktivnije uključivanje nedržavnih subjekata, naročito organizacija civilnog društva (OCD) u ovaj proces. Uporednom analizom predstavljena su iskustva dve države iz regiona, od kojih je jedna, Hrvatska, završila proces pregovora, a druga, Crna Gora, otpočinje. Analiza svedoči o širokom potencijalnom prostoru za bolji učinak, ali i uticaj OCD kako kroz adekvatniji zakonodavni okvir, tako i kroz transparentniji i inkluzivniji pristup. Na kraju, iznet je set preporuka, od kojih kao najvažniju smatramo na zakonu zasnovano, obavezno uključivanje predstavnika organizacija civilnog društva u proces pripreme i vođenje pregovora sa EU.

 

Početak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji 

Autor: Nataša Dragojlović

Format: pregled činjenica

Beograd, februar 2014

 

Еvrоpski sаvеt је 28. јunа 2013. оdlučiо dа sе оtvоrе pristupni prеgоvоri sа Srbiјоm, а dа prvа Меđuvlаdinа kоnfеrеnciја budе оdržаnа nајkаsniје u јаnuаru 2014. gоdinе. Nа pоlitičkоm nivоu prеgоvоri Srbiје о člаnstvu u Еvrоpskој Uniјi (ЕU) fоrmаlnо su pоčеli 21.јаnuаrа 2014. gоdinе u Brisеlu prvоm Меđuvlаdinоm kоnfеrеnciјоm о pristupаnju Srbiје ЕU. Prvа mеđuvlаdinа kоnfеrеnciја bilа је prilikа dа sе rаzmеnе оpšti stаvоvi izmеđu prеdstаvnikа ЕU i Srbiје, prеdstаvi Prеgоvаrаčki оkvir ЕU, prеdstаvi prеgоvаrаčki tim Srbiје i prеdlоži kаlеndаr sаstаnаkа u оkviru prоcеsа skriningа kојi prеthоdi suštinskim prеgоvоrimа, kао i kаlеndаr nаrеdnih sаstаnаkа Меđuvlаdinе kоnfеrеnciје pо prеgоvаrаčkim pоglаvlјimа kоја sе budu оtvаrаlа.

 

Izbori za Evropski parlament 2014. godine

Autor: Aleksandar Avramović

Format: pregled činjenica

Beograd, jun 2014

 

Izbori za Evropski parlament (EP) održani su između 22. i 25. maja 2014. godine. Ovo su osmi izbori za EP od 1979. godine i prvi na kojima učestvuje i Republika Hrvatska. Za razliku od prethodnog saziva EP-a, koji je neposredno pred izbore brojao 766 poslanika, novi saziv ima 751 poslanika koji će u narednom mandatu predstavljati 503,7 miliona stanovnika Evropske unije. Izlaznost je bila 43,09% od ukupnog broja birača na nivou EU, što je neznatno više nego na prethodnim izborima za EP, kada je izlaznost bila 43%. Najviše glasova je osvojila Evropska narodna partija sa 221 mandatom, dok je druga bila Progresivna alijansa socijalista i demokrata sa 190 osvojenih mandata. Za formiranje većine potrebno je 376 mesta u EP, a tom broju nije bila blizu nijedna politička grupacija.

 

Italijansko predsedavanje Savetom Evropske unije

Autori: Jelena Ribać i Aleksandar Bogdanović

Format: pregled činjenica

Beograd, jul 2014

Italija predsedava Savetom Evropske unije od 1. jula do 31. decembra 2014. godine. Ulogu predsedavajuće Savetom Evropske unije Italija je preuzela od Grčke čime je otpočeo period nove „trojke“ na čelu EU: Italija, Letonija i Luksemburg. „Trojku“ čine države članice EU koje u vremenskom periodu od 18 meseci definišu i usmeravaju agendu EU, obezbeđujući joj nesmetano funkcionisanje i kontinuitet bavljenja određenim pitanjima. Predsedavanje Savetom EU ujedno je prilika za države članice da istaknu teme od značaja za nacionalni ili regionalni interes. Italiji je ovo 12. predsedavanje Savetom EU.