Pravo

ISTRAŽIVAČKI FORUM

 

OBLAST DELOVANJA „VLADAVINA PRAVA“

Opis:

Članovi i članice ove istraživačke jedinice Istraživačkog foruma bave se pitanjima koja potpadaju pod dva poglavlja u postupku pregovaranja i to: „Pravosuđe i ljudska prava“i „Prostor slobode, bezbednosti i pravde“. Budući da je reforma pravosuđa jedan od aktuelnih problema sa kojima se Srbija suočava, članovi istraživačke baviće se analizama postojećeg stanja i identifikacijom najvažnijih problema, odnosno pružati kritičku ocenu sadašnjih inicijativa u rešavanja problema u ovoj oblasti koji se odnose na institucionalni okvir, način donošenja odluka i strateškog planiranja i primene usvojenih propisa. Predlozi za javne praktične politike biće usmereni na aktivnosti kojima bi se mogla ublažiti postojeća situacija u ovoj oblasti. Takođe, u fokusu rada Istraživačkog foruma je ustavna reforma u Srbiji.

Radovi:

Pravosuđe i ljudska prava – Poglavlje 23

Autorka: Vesna Rakić-Vodinelić

Beograd, februar 2012

Uspostavljanje nezavisnog sudstva predstavlja najveći izazov sa kojim se Srbije susreće u okviru ispunjavanja političkih kriterijuma i kriterijuma unošenja acquis-a u nacionalno pravo. Prikazani su rezultati u sprovođenju reforme pravosuđa i osnovni problemi. Date su preporuke koje bi mogle biti od pomoći prilikom pregovaranja u ovom poglavlju – monitoring rada VSS i Državnog veća tužilaca, poboljšanje efikasnosti rada Ustavnog suda, određivanje potrebnog broja sudija i tužilaca u Srbiji u skladu sa uobičajenim metodama, preispitivanje postojeće organizacije sudova i utvrđivanje odgovornosti za neadekvatnu, nestručnu i protivustavnu pravosudnu reformu.

 

 

Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Republici Srbiji u procesu evropske integracije

Autorka: Aleksandra Čavoški i Dražen Maravić

Beograd, januar 2012

U okviru oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova autori su analizirali prethodne izveštaje Evropske komisije kako bi utvrdili one probleme koji se ponavljaju i koje treba rešiti u što kraćem vremenskom periodu. Autori su, takođe, ukazali na sistemske probleme u ovoj oblasti koji se tiču institucionalnog okvira, načina donošenja odluka, strateškog planiranja, nedovoljno profesionalne državne uprave i primene usvojenih propisa. U radu su takođe date preporuke koje bi trebalo da omoguće otklanjanje ovih nedostataka i da potpomognu ubrzanom pregovaranju u ovoj oblasti.

 

 

 

Novi pristup u formiranju Vlade Republike Srbije

 

Autor: Dejan Milenković

 

Beograd, maj 2012

 

U svakoj savremenoj pravnoj državi, ministarstva su osnovni organi državne uprave. Oni su, polazeći od organizacionog i funkcionalnog pojma javne uprave i u teorijskom i u pozitivno-pravnom smislu, „srce“ upravne organizacije, ali i obavljanja upravnih delatnosti. Na formiranje ministarstava kao centralnih organa državne uprave u Srbiji dominantno utiče partokratija. Umesto partokratskog kriterijuma za formiranje ministarstava, trebalo bi uvažiti „objektivne“ kriterijume. Analizom uporedno-pravnog iskustva, teorijskih stavova i pozitivnog prava, ove kriterijume možemo „klasifikovati“ u četiri osnovna: istorijski, teorijski, životnii i projektni. Formiranje Vlade Srbije nakon parlamentarnih izbora, koji su organizovani u maju 2012. godine, trebalo bi da počiva na navedenim kriterijumima. U budućem mandatnom periodu nova Vlada Srbije bi trebalo poseban značaj da posveti projektnom kriterijumu. 

 

 

 

 

 

Ustavna revizija u Srbiji – aspekti i moguća rešenja

 

 

 

Autori: Vladimir Pavićević i Vladimir Džamić

 

Beograd, novembar 2012

 

U tekstu se analizira geneza pravnih i političkih okolnosti usvajanja Ustava Republike Srbije 2006. godine, posebno imajući u vidu legitimitet Ustava i legitimitet svih političkih procesa u tako konstituisanoj političkoj zajednici. Autori su ukazali na legitimitet kao ključni razlog za revidiranje postojećeg Ustava. U tekstu su posebno analizirana tri moguća scenarija za ustavnu reviziju u Srbiji. Zaključak je da je najbolje od svih mogućih rešenja raspisivanje izbora za Ustavotvornu skupštinu koja bi sačinila novi tekst najvišeg pravnog akta Republike Srbije.

 

 

 

 

 

 

Kako do novog Ustava: meritum i procedura 

 

Autori: Vladimir Pavićević i Vladimir Džamić

 

Beograd, novembar 2013

 

Ustav Republike Srbije koji je donet 2006. godine i dalje proizvodi brojne probleme u praksi. Ustavni sud Srbije ima poteškoća oko donošenja odluka i presuda zbog kolidirajućih pravnih normi, a politički sistem i dalje je nestabilan i nelogičan. Ustav za gotovo sedam godina postojanja nije izdržao nijedan test vremena. Autori analiziraju konkretne razloge za promenu Ustava u trima delovima: osnovne odredbe, katalog prava i sistem organizacije državne vlasti. Takođe, autori objašnjavaju kako je moguće sprovesti postupak revizije ustava kroz faktičku ustavotvornu skupštinu. Rad predstavlja nastavak prethodnog istraživanja autora o neophodnosti ustavne revizije i mogućnostima njenog sprovođenja u Republici Srbiji.

VIDEO ZAPIS sa predstavljanja predloga javne praktične politike 8. novembra 2013.

 

 

Neophodnost promene Ustava Republike Srbije: položaj i značaj Narodne skupštine

Autor: Vladimir Džamić

Format: izveštaj politike

Beograd, februar 2014

 

Otvaranje pregovora Srbije sa Evropskom unijom pravi je trenutak da se pokrene inkluzivna javna rasprava o promeni Ustava. Ova promena, u kojoj bi glavni akter bila Narodna skupština, trebalo bi da preuredi politički sistem, učsvrsti parlamentarizam i doprinese konsolidovanju demokratskog poretka. 

 

Rad je nastao u okviru projekta “Iščekujući novi Ustav”.

 

 

 

Položaj i uloga četvrte grane javne vlasti u sadašnjem i budućem ustavnom uređenjeu Republike Srbije

Auhor: Saša Gajin

Format: izveštaj politike

Beograd, mart 2014

Osnovna tema teksta razmotra se sa tri posebna stanovišta. Prvo, ustavne odredbe koje se odnose na organizaciju javne vlasti dovešće se u vezu sa procesom ustanovljavanja četvrte grane javne vlasti. Drugo, analiziraće se neujednačeni pozitivnopravni položaj i uloga pojedinih organa četvrte grane javne vlasti. Treće, formulisaće se zaključci o budućem okviru ustavnog uređenja četvrte grane javne vlasti.


Rad je nastao u okviru projekta : “Iščekujući novi Ustav”.

 

 

 Čemu ljudska prava iz perspektive važećeg i budućeg ustavnopravnog sistema Srbije

Autor: Saša Gajin

Format: izveštaj politike

Beograd, april 2014

 

Osnovna tema napisa razmatra se, pre svega, u kontekstu primene temeljnih principa konstituisanja političke zajednice. Zatim se analiziraju nedostaci postojećeg ustavnopravnog sistema poštovanja i zaštite ljudskih prava. Na kraju se preporučuju pravci revizije ustavnih pravila o ljudskim pravima u perspektivi donošenja novog ustavnog dokumenta.

Rad je nastao u okviru projekta : “Iščekujući novi Ustav”.