Regionalna saradnja

ISTRAŽIVAČKI FORUM

OBLAST ISTRAŽIVANJA “REGIONALNA SARADNJA”

Opis:

Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji priprema analize i istraživanja koja se odnose na bilateralne i multilateralne odnose država Jugoistočne Evrope. U tom smislu, istraživači predlažu konkretne odgovore za rešavanje brojnih otvorenih pitanja u odnosima Srbije sa susednim državama, kao i afirmisanje multilateralnih vidova saradnje. Analize i istraživanja se temelje na neophodnosti uspostavljanja što boljih odnosa Srbije sa državama regiona Jugoistočne Evrope, a prevashodno sa ciljem ubrzanja evropskih integracija.

Polazeći od navedenog, Istraživački forum nastoji da na određeni način pruži konstruktivni doprinos redefinisanju politike Srbije u odnosu sa susedima kroz nuđenje konkretnih predloga za rešenje preostalih otvorenih pitanja u regionu.

Radovi:

Odnosi između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine: definisanje nove politike

Autori: Dragan Đukanović i Jasminka Kronja

Beograd, novembar 2011

U tekstu se ukazuje na brojne probleme koji utiču na konsolidovanje odnosa između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Daje se pregled otvorenih pitanja u odnosima dveju država: od pitanja međudržavnog razgraničenja, preko problema u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina i statusa predratne imovine privrednih subjekata, do položaja izbeglih lica iz BiH u Srbiji. Ukazuje se na problem neizbalansiranog odnosa vlasti u Beogradu sa Republikom Srpskom, sa drugim bosanskohercegovačkim entitetom – Federacijom Bosne i Hercegovine, kao i sa državom BiH. Autori predlažu aktivniju i konstruktivniju ulogu ovih država sa prevashodnim ciljem stabilizacije složenih unutrašnjih prilika u BiH.

 

 

 

 

 

 

Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu – kako dalje?

Autori: Jelica Minić, Dragan Đukanović i Jasminka Kronja

Format: analiza politike

Beograd, maj 2014

Nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji 2013. godine, na Zapadnom Balkanu se nameću određena prilagođavanja dosadašnjih struktura i mehanizama regionalne saradnje. Budući razvoj regionalne saradnje zavisiće od dinamike odnosa na zapadu Balkana, a posebno od jačanja postojećih institucionalnih okvira i njihovog realnog kapaciteta za podršku regionalnoj saradnji. Ministarska konferencija EU-Zapadni Balkan, u Solunu, 8. maja 2014, je reafirmisala evropsku perspektivu Zapadnog Balkana istakavši regionalnu saradnju i dobrosusedske odnose kao značajnu komponentu koju treba dalje unapređivati, uz davanje posebnog naglaska usaglašenom razvoju regionalne infrastrukture.Cilj ovog rada i javne rasprave je da doprinesu boljem praćenju i razumevanju najnovijih tokova multilateralne saradnje na Balkanu i za njih vezanih očekivanja i zahteva EU, kao i da donosiocima politika u domenima koje ova saradnja obuhvata ukaže na potrebne i moguće mere koje bi doprinele njenom unapređivanju.

 

               VIDEO ZAPIS sa predstavljanja istraživačkog izveštaja 22.maja 2014.