Životna sredina

ISTRAŽIVAČKI FORUM

OBLAST DELOVANJA “ŽIVOTNA SREDINA”

Opis:

Istraživački forum sprovodi istraživanja i priprema analize kojima su obuhvaćena najznačajnija pitanja iz oblasti životne sredine u Republici Srbiji, a od značaja za evropsku integraciju. To obuhvata praćenje i analizu aktuelnog stanja i perspektivu daljeg razvoja u vezi sa ključnim pitanjima savremene politike u oblasti životne sredine kao što su: upravljanje otpadom i opasnim hemikalijama, zaštita vazduha, klimatske promene, zaštita biodiverziteta, upravljanje vodnim resursima, regionalna saradnja, usklađivanje nacionalne politike i propisa sa politikom i propisima Evropske unije, itd. Analiza problema i predlaganje mera za njihovo rešavanje zasnivaju se na zvaničnim podacima nadležnih organa i tela koji se bave pitanjima životne sredine u Republici Srbiji, EU i svetu.

Radovi:

Međunarodni ugovori u oblasti životne sredine u funkciji evropskih integracija i region jugoistočne Evrope

Autor: Dragoljub Todić, Vid Vukasović, Mladenka Ignjatić i Aleksandra Čavoški

Beograd, decembar 2011

Region jugoistočne Evrope (JIE), odnosno zapadnog Balkana (ZB) karakterišu, između ostalog, specifične tranzicione okolnosti, formalno proklamovani ciljevi u vezi sa članstvom u EU i nizak nivo međusobne saradnje u oblasti životne sredine. Odsustvo jasnih i formalno utvrđenih okvira međusobne saradnje moglo bi biti prevaziđeno zaključivanjem regionalnog ugovora o saradnji, kao i institucionalizacijom saradnje kroz stvaranje zajedničkih tela. Raspravlja se o mogućim interesima Republike Srbije da preduzme mere za unapređenje međusobne saradnje država regiona i za pokretanje inicijative za zaključivanje ugovora o saradnji. Skreće se pažnja i na moguće prigovore ovakvoj inicijativi. Razmatraju se i mogući elementi Konvencije o saradnji država JIE/ZB u oblasti životne sredine i održivog razvoja.
U radu se polazi od stava da je unapređenje primene međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine u neposrednoj funkciji evropskih integracija država i regiona, odnosno da bi formalizovanje saradnje država regiona JIE/ZB zaključivanjem posebnog međunarodnog ugovora o saradnji u oblasti životne sredine i održivog razvoja, doprinelo ubrzavanju procesa evropskih integracija država regiona.

 

Unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata za sprovođenje evropskih standarda u oblasti životne sredine


Autor: Dragoljub Todić

Beograd, novembar 2012

Dokument predstavlja rezultat istraživanja koje je sprovedeno tokom 2012. godine i sastoji se iz dva dela: analize postojećih analitičkih dokumenata koji se odnose na nadležnost i kapacitete jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u sprovođenju propisa i politike u oblasti životne sredine i istraživanja anketiranjem, odnosno intervjuisanjem predstavnika jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društvai privrednih subjekata o tome kako oni procenjuju kapacitete (probleme, potrebe, mogućnosti, dalje aktivnosti, itd.) u sprovođenju politike i propisa u oblasti životne sredine. U dokumentu se daje prikaz rezultata ovog istraživanja.

 

 

 

 

Upravljanje opasnim otpadom u  Republici Srbiji

Upravljanje opasnim otpadom u Republici SrbijiAutor: Dragoljub Todić, Zorica Isoski i Miloš Katić

Beograd, januar 2013

Problemi u oblasti upravljanja opasnim otpadom predstavljaju deo problema u oblasti životne sredine u Republici Srbiji i stanje u ovoj oblasti je opterećeno različitim činiocima. Osnovnim bi se mogli smatrati nasleđeni problemi industrijskog razvoja, tranzicije privrede, slabih kapaciteta nadležnih organa i drugih subjekata sistema, kao i relativno nizak nivo svesti o značaju problema u oblasti životne sredine. Iako definisana kao strateški prioritet u politici Republike Srbije u oblasti životne sredine, izgradnja postrojenja za tretman opasnog otpada suočena je već duže vremena sa više problema, među kojima i sa problemom pribavljanja saglasnosti organa lokalne samouprave. Analiza iskustava iz dosadašnjih pokušaja pribavljanja saglasnosti lokalne samouprave, ukupnog stanja u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji, normativnih okvira upravljanja opasnim otpadom na međunarodnom i nacionalnom nivou, usaglašenosti nacionalnih propisa sa propisima EU, programskih opredeljenja političkih stranaka, kao i stanja u regionu u oblasti tretmana opasnog otpada, ukazuju na potrebu redefinisanja postojećeg pristupa problemu.