Izdavač: Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2011. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 4.6 MB

 

Publikacija o Instrumentu za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) predstavlja treće izdanje priručnika koji se bavi ovim instrumentom finansijske pomoći Evropske unije u okviru regionalne politike za budžetski period od 2007. do 2013. godine, a koji je namenjen državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja EU. Kontekst u kome je pisano treće izdanje ovog priručnika značajno je promenjen od onog u kome su pisana prethodna dva izdanja – građani Srbije dobili su mogućnost bezviznog putovanja u države Evropske unije, a Srbija je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji, primila Upitnik Evropske komisije i prosledila odgovore u Brisel, i trenutno je u iščekivanju mišljenja (avis) o dobijanju statusa kandidata i pristupanju EU. Osim toga, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ratifikovan je u Evropskom parlamentu i trenutno je u procesu ratifikacije u državama članicama.

 

Za razliku od prethodnog izdanja, u kome je pažnja bila prvenstveno posvećena komponentama pomoći tranziciji i izgradnji institucija, odnosno prekograničnoj saradnji, u okviru kojih Srbija ima mogućnost korišćenja pomoći EU, u publikaciji pred vama, detaljnije su i sadržajnije opisane i komponente posvećene regionalnom razvoju, razvoju ljudskih resursa i ruralnom razvoju, predstavljanjem strateških i pravnih okvira i preduslova za korišćenje sredstava koja su dostupna državama kandidatima – status koji će, nadamo se, Srbija, u skladu sa „evropskom perspektivom”, dobiti pre isteka ove finansijske perspektive.

 

Vodeći računa o obavezama koje sleduju zemlji kandidatu, naročito u kontekstu upravljanja pretpristupnim fondovima, i ovog puta, uz detaljnija pojašnjenja samih pojmova, njihove funkcije, institucija i operativnih struktura, objašnjena su neophodna iz aspekta upravljanja fondovima EU – Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statističke svrhe (NUTS) i Decentralizovani sistem upravljanja pomoći EU (DIS), koji se odnose na na obavezu države da uvede statističke regione, odnosno da bude u stanju da samostalno upravlja fondovima. U okviru IPA programa, predviđena su sredstva u iznosu od 11,5 milijardi evra, a Srbiji je namenjeno 1,4 milijardi evra do 2013. godine.

 

Srbija bi, bez obzira na „zamor od proširenja”, trebalo da nastavi, ne samo da zadovoljava uslove za članstvo u EU, već i da sprovodi neophodne institucionalne, političke i privredne reforme kako bi, tokom procesa evropske integracije, otvorila nove, veće mogućnosti da koristi sredstva pomoći koje ova organizacija namenjuje kandidatima i potencijalnim kandidatima. Publikacija Evropskog pokreta u Srbiji, napisana i štampana uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, namenjena je zaposlenima u državnoj upravi, privatnom i civilnom sektoru, akademskoj zajednici i medijima, koji rade u oblasti evropskih integracija, ali i široj javnosti, kako bi na koncizan i sveobuhvatan način razumela zašto je važan nastavak i ubrzanje integracije Srbije u Evropsku uniju.