Evropska investiciona banka (EIB) je prisutna na Zapadnom Balkanu (ZB) sa osnovnim ciljem da podrži uspostavljanje tržišne ekonomije i konkurentnost u ovom regionu, zatim doprinese razvoju infrastrukture i povezivanju Zapadnog Balkana sa vitalnim transportnim i energetskim mrežama Evropske unije, ali i da podrži napredak u procesu evropskih integracija.
Međunarodne finansijske institucije (konkretno EIB, Evropska banka za rekonstukciju i razvoj, Razvojna banka Saveta Evrope), Evropska komisija i bilateralne zemlje donatori su zajednički oformile Investacioni okvir za Zapadni Balkan (IOZB) su 2009. godine, kako bi se olakšala priprema i sprovođenje infrastrukturnih investicija u skladu sa nacionalnim, regionalnim i prioritetima za pridruživanje EU. Ciljani sektori obuhvataju energetiku, životnu sredinu, socijalni razvoj, transport i razvoj privatnog sektora.
Iako je IOZB podržao regionalne i nacionalne projekte sa više od 1,4 milijarde evra (grantovi i krediti), to i dalje nije dovoljno kako bi se zadovoljile investicione potrebe regiona. Sve zemlje se suočavaju sa visokim i upornim fiskalnim deficitima i stalnim rastom dugova. Investicije su niže nego što su potrebne za rast i ekonomsku atraktivnost regiona. Slab ekonomski rast, nedovoljna ulaganja i nepovoljna politička klima ugrožavaju evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.

Cilj

Svrha projekta je informisati javnost u regionu Zapadnog Balkana i druge zainteresovane strane o ulozi, direktnoj koristi i transformativnoj snazi EIB-e u procesu evropskih integracija.


Aktivnosti
Jednodnevna regionalna konferencija biće posvećena načinima prevazilaženja prepreka u procesu reformi i evropeizaciji Zapadnog Balkana. Predstavnici nacionalnih vlada, međunarodnih i regionalnih organizacija, poslovne zajednice, kao i stručnjaci, podeliće svoje viđenje i znanje o radu u praksi EIB-a u regionu ZB-a u međusobnim diskusijama na opštem i specijalizovanim panelima.
Rasprava će se sastojati od uvodnog panela, tri posebna panela i završnog panela (pogledati Program)
Ciljna grupa:Predstavnici državnih i lokalnih organa vlasti, zajednice stručnjaka, akademske javnosti, međunarodne organizacije, predstavnici ambasada i privrede, mediji kao i omladinske organizacije civilnog društva.

Vremenski okvir:

TProjekat će biti sproveden u periodu od oktobra do decembra 2017.Realizacija projekta je finansijski podržana od Evropske investicione banke.

 

Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom ne predstavljaju nužno zvaničan stav Evropske investicione banke. 

Dokumenti:

Evropska investiciona banka izbliza (brošura je na engleskom jeziku)
Inicijativa EIB-a za ekonomsku otpornost evropskog južnog susedstva i zapadnog Balkana (brošura je na engleskom jeziku)
Evropska investiciona banka na zapadnom Balkanu u 2016. (brošura je na engleskom jeziku)