Konzorcijum Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i SeConS – Grupe za razvojnu inicijativu su započeli izradu Strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE2020. Cilj izrade ovakve studije je da se utvrdi stepen razvoja sektora socijalne ekonomije i uslovi koji bi doprineli njenom daljem razvoju u zemljama Jugoistočne Evrope – Albaniji, BJR Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu* i Srbiji, a sa namerom da se predlože moguće regionalne inicijative i mehanizmi koje bi doprineli snažnijem i održivijem razvoju socijalne ekonomije u svim zemljama pojedinačno, ali i razvoju sektora na nivou regiona.

Kako bi se identifikovali potencijali socijalne ekonomije, predložile konkretne mere vladama za donošenje mera za razvoj socijalne ekonomije, ali i sa namerom da se doprinese boljem razumevanju koncepta socijalne ekonomije na nivou regiona, Strateška studija o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE2020 polazi od utvrđivanja sledećih aspekata u svih sedam država:

– Podsticajnih politika, strategija i aktivnosti;
– Pravnog okvira i okruženja koje reguliše aktivnosti u oblasti socijalne ekonomije;
– Finansijskih podsticaja i podrške;
– Postojećeg nivoa veština, stručnosti i potreba socio-ekonomskih inicijativa.

Nadalje, uzimajući u obzir regionalni okvir strategije JIE2020, studija će:
– Identifikovati potencijalnu podršku već postojećim regionalnim inicijativama i mrežama koje su usmerene na podršku razvoju socijalne ekonomije;
– Predloži mere za jačanje dijaloga između ključnih partnera u razvoju i primeni inicijativa usmerenih na razvoj socijalne ekonomije;
– Predložiti mere za deljenje iskustva, resursa i preduzimanje zajedničkih aktivnosti zainteresovanih strana.

Rezultat izrade studije biće i izrada regionalnog akcionog plana koji će biti regionalna platforma za podršku razvoju socijalne ekonomije u regionu, kako bi se doprinelo uspešnoj primeni strategije JIE2020.

 • Stručni tim:

  • Davorka Vidović, tim liderka
  • Alma Tafarshiku, nacionalna ekpertkinja, Kosovo*
  • Anto Janković, nacionalni ekspert, Crna Gora
  • Dženan Šarić, nacionalni ekspert, Bosna i Hercegovina
  • Julijana Hoxha, nacionalna ekspertkinja, Albanija
  • Marija Babović, nacionalna ekspertkinja, Srbija
  • Mileva Gjurovska, nacionalna ekspertkinja, BJR Makedonija
  • Teodor Petričević, nacionalni ekspert, Hrvatska
 • Projektni tim:

  • Maja Bobić, koordinatorka projekta (EPuS)
  • Dina Rakin, koordinatorka istraživanja (EPuS)
  • Slobodan Cvejić, koodinator za kontrolu kvaliteta (SeConS)