Zakon o socijalnom preduzetništvu je usvojen početkom 2022. godine nakon decenije intenzivnog rada sa donosiocima odluka. Na ovaj način, sektor socijalnog preduzetništva je postao deo pravnog sistema u Republici Srbiji. Istovremeno je osigurana njegova prepoznatljivost među institucijama i postao je oblast koju treba uzeti u obzir prilikom formulisanja, izmena i donošenja javnih politika od značaja za njegov razvoj. Međutim postojanje zakona ne garantuje njegovu primenu, odnosno unapređenje okruženja za delovanje socijalnih preduzeća i poboljšanje položaja njihovih korisnika. Sprovođenje zakona zavisi od političke podrške, operativnosti Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva i Programa za razvoj socijalnog preduzetništva. Trenutak je u kome se očekuje izrada pomenutog Programa  kao dokumenta javne politike čija će sadržina odrediti konkretne mehanizme primene zakona. Socijalno preduzetništvo je multisektorska tema koja može osigurati dugoročno rešavanje niza društvenih problema. Otuda je u izradi Programa važno ukazati na izmene drugih politika i zakona koji direktno utiču na razvoj socijalnog preduzetništva poput unapređenja politika i zakona u oblasti socijalne zaštite, oporezivanja, mladih, inovacija, malih i srednjih preduzeća i drugih. Pored toga, važno je uključiti građane i uzeti u obzir potrebe lokalnih zajednica na koje može biti odgovoreno adekvatnom primenom legislative u ovoj oblasti.

Opšti cilj projekta je doprinos sprovođenju Zakona o socijalnom preduzetništvu i institucionalizaciji socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi su:

 1. integrisanje potreba lokalnih zajednica u politike od značaja za razvoj socijalnog preduzetništva
  2. promocija socijalnog preduzetništva u lokalnim zajednicama.

Očekivani rezultati:

 1. da se do sredine 2023. godine razviju preporuke o unapređenju politika od značaja za socijalno preduzetništvo (socijalna politika, javne nabavke, poreske politike, društvene inovacije) i usvoje kroz predlaganje aktivnosti u okviru Programa razvoja socijalnog preduzetništva, predviđenog Zakonom o socijalnom preduzetništvu; da se mapiraju potrebe lokalne zajednice koje je moguće zadvoljiti kroz socijalno preduzetništvo; da se održe 3 lokalne javne konsultacije o potrebama lokalne zajednice koje je moguće zadovoljiti kroz mere u oblasti socijalnog preduzetništva; da se održi jedan nacionalni konsultativni sastanak na kome će biti predstavljene preporuke sa lokalnih konsultacija;
  2. da se do sredine 2023. godine uveća broj građana upoznatih sa socijalnim preduzetništvom.

Glavne aktivnosti:

 1. Organizacija konsultativnih sastanaka (3: Pančevo, Kruševac, Čačak) na lokalnom nivou o potrebama zajednice u cilju definisanja politika koje je potrebno da se unapredi kako bi doprinele razvoju socijalnog preduzetništva;
  2. Razvoj i primena online alata za dostavljanje komentara za mapiranje potreba lokalne zajednice koje se mogu zadovoljiti kroz socijalno preduzetništvo;
  3. Definisanje preporuka za unapređenje politika u oblasti socijalnog preduzetništva;
  4. Organizacija nacionalnog konsultativnog sastanka u cilju zagovaranja za integrisanje preporuka u Program razvoja socijalnog preduzetništva;
  5. Priprema kampanje informisanja građana o socijalnom preduzetništvu;
  6. Implementacija kampanje informisanja.

Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2023. godine.

Evropski pokret u Srbiji partner je na projektu koji predovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije. Projekat se realizuje u okviru ACT projekta, koji u partnerstvu sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a koji se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.