Na osnovu sprovedene analize javnih nabavki male vrednosti i delatnosti socijalnih preduzeća, ukazuje se da postoji veliki prostor za sprovođenje socijalnih javnih nabavki.

Zorana Milovanović , Asistentkinja na projektu, Evropski pokret u Srbiji

Javne nabavke su dvostruko korisne za zajednicu: sa jedne strane, državne institucije se pojavljuju u ulozi kupca dobara, usluga i radova, koje koriste za ispunjavanje postavljenih ciljeva. Ciljevi državnih institucija po pravilu su odraz javnih interesa i zato je njihovo postizanje zapravo korist za građane. Sa druge strane, u ulozi prodavaca nalaze se privredni subjekti, koji putem javnih nabavki uspevaju da obezbede siguran udeo u tržištu. Međutim, socijalna preduzeća mogu da objedine obe uloge.

Uvođenjem socijalnog kriterijuma u praksu javnih nabavki otvorio bi se prostor za razvoj socijalnih preduzeća, a dugoročno, socijalna preduzeća bi postala glavni nosilac sprovođenja javnih nabavki koje za cilj, pored ispunjenja ekonomske funkcije imaju, imaju i društveni doprinos. Nakon pojašnjenja kako socijalne javne nabavke mogu doprineti naporima javnih vlasti za sprovođenje politika ekonomskog i društvenog napretka, kao i kako socijalne javne nabavke mogu biti doprineti razvoju socijalnih preduzeća, pokušaćemo da objasnimo kako bi socijalne javne nabavke izgledale u praksi.

Pitanja na koja dajemo odgovore u ovom blogu su: Koje vrednosti bi bile socijalne javne nabavke u okviru postojećeg zvaničnog određenja javnih nabavki? Koje institucije sprovode javne nabavke na koje mogu odgovoriti socijalna preduzeća? I na kraju koja dobra proizvode, koje usluge pružaju i koje radove sprovode socijalna preduzeća, a koje su potrebne javnim vlastima?

Socijalne javne nabavke su načelno nabavke malih vrednosti koje raspisuju lokalne vlasti

Kapaciteti socijalnih preduzeća u načelu odgovaraju na potrebe javnih nabavki malih vrednosti – “nabavke istovrsnih dobara, usluga i radova čija se ukupna procenje vrednost na godišnjem nivou kreće u rasponu od 500.000 rsd do 5.000.000 rsd. Dok u nabavkama velikih vrednosti, preko 5.000.000 rsd, socijalna preduzeća najbolje mogu odogovoriti na potrebe iz uloge podizvođača.

Prema dosadašnjoj praksi sprovođenja javnih nabavki malih vrednosti, ukazalo se karakterističnim da se sprovode u okviru jedinica lokalnih samouprava i najčešće u ustanovama obrazovanja, zdravstva, kulture i administracije (u opštinama i mesnim zajednicama). Na nivou javnih institucija centralne vlasti, poput ministarstava, vladnih kancelarija i agencija, sprovode se nabavke malih vrednosti za nabavku kratkoročnih i potrošnih dobara, usluga i radova.

Analiza prakse sprovođenja javnih nabavki ukazuje na učestalost nabavki sledećih dobara: nameštaja za opremanje službenih prostorija, kancelarijskog materijala, industrijski remontovanih tonera, usluga servisiranja klima uređaja, usluga štampanja reklamnog materijala i materijala za obrazovanje, radova na tekućem održavanju zgrade, materijala i sredstava za održavanje higijene, usluga organizacije događaja, softvera za obradu podataka, keteringa i sl.

Socijalna preduzeća su glavni akteri u socijalnim javnim nabavkama

Sa druge strane, upravo pregled i analiza delatnosti socijalnih preduzeća sa aspekta ekonomske funkcije odgovara na potrebe javnih institucija koje se zadovoljavaju kroz javne nabavke malih vrednosti.

Socijalna preduzeća, računajući i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i integraciju lica sa invaliditetom i licencirane pružaoce socijalnih usluga, dominantno se bave proizvodnjom sledećih dobara, usluga i radova: uzgajanje, prerada i proizvodnja prehrambenih proizvoda od voća i povrća, pružanje usluga socijalne zaštite (terapijske usluge, medicinske usluge, domski smeštaj, dnevni boravak, itd.), izrada i obrada proizvoda od tekstila, proizvodnja i dostava prehrambenih proizvoda, usluge reciklaže, usluge štampe svih tipova, proizvodnja igračaka, usluge grafičkog i web dizajna, proizvodnja hemijskih i sanitarnih proizvoda (sapuna, pelena), usluge transporta i dostave, proizvodnja maski i drugih proizvoda za pomoć pri kretanju, izrada promo materijala, izrada drvenih, kartonskih i plastičnih ambalaža, izrada radne i zaštitne opreme, usluge održavanja higijene poslovnog prostora, održavanje zelenih površina, završni radovi u građevinarstvu, izrada proizvoda od lakog metala, proizvodnja i ugradnja PVC stolarije, proizvodnja i izrada kancelarijskog nameštaja i opreme, IT programske usluge (izrada softvera, servisiranje, itd), proizvodnja i obrada proizvoda od drveta, usluge SOS telefona za žrtve nasilja, usluge stanovanja uz podršku, usluge prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici, usluge personalnog asistenta, usluge pomoći u kući i sl.

Socijalna preduzeća mogu odgovoriti i na nabavke velikih vrednosti

U javnim nabavkama velikih vrednosti, preko 5 miliona dinara, socijalna preduzeća mogu učestvovati kao podizvođači ili biti angažovani kao partneri. U slučaju podizvođača, na primer, socijalna preduzeća koja sprovode završne građevinske radove mogu biti uključena i u javne nabavke za sprovođenje infrastrukturnih projekata. Sa druge strane, u ulozi partnera, glavni ponuđači mogu za potrebe sprovođenje nabavki bilo koje robe, ili pružanja bilo kakavih usluga ili izvođenje bilo kakvih radova, svakako angažovati socijalna preduzeća koja se bave uslugama štampanja, IT uslugama i slično, jer predstavljaju podrazumevajući segment poslovanja. Upravo ponuđači koji biraju za podizvođače ili partnere, mogu imati prednost i na taj način podstaći razvoj socijalnih preduzeća i primenu koncepta socijalnih javnih nabavki.

Na osnovu sprovedene analize javnih nabavki male vrednosti i delatnosti socijalnih preduzeća, vidi se da postoji veliki prostor za sprovođenje socijalnih javnih nabavki. Upravo su ove nabavke sistemski alat koji bi mogao u značajnoj meri doprineti razvoju postojećih socijalnih preduzeća i osnivanju novih, što bi značilo i više zaposlenih lica i pružanje efikasnije pomoći licima iz ugroženih društvenih grupa. Dugoročno, učešće socijalnih preduzeća u socijalnim javnim nabavkama, omogućilo bi stvaranje još jednog snažnog oslonca za rešavanje društvenih problema naše zajednice.

O tome kako socijalno preduzetništvo doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja možete pročitati na našem blog postu-u.

Tekst je nastao u okviru projekta Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica. Realizaciju projekta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.