Imajući u vidu značaj ženskog preduzetništva i činjenice da se uprkos napretku koji je postignut u poslednjem periodu, žensko preduzetništvo u Srbiji  još uvek suočava sa brojnim izazovima,  Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo je realizovao  projekat ‘’Jačanje ženskog preduzetništva na lokalnom nivou’’, u okviru Programa Dijalog promena, koji sprovodi Beogradska otvorena škola uz finansijsku podršku EU. Na osnovu iskustava u realizaciji projekta, pripremili su publikaciju: ,,Modeli lokalne podrške ženskom preduzetništvu“, kroz koju je dat kratak prikaz koraka koje će svaka lokalna samouprava moći da primeni kako bi donela program podrške po meri svojih preduzetnica.

Cilj publikacije je da ukaže na potrebu i zakonske mogućnosti izrade lokalnih programa podrške ženskom preduzetništvu, na osnovu modela saradnje koji je uspostavljen u gradu Kraljevu i koji se može primeniti i u drugim oblastima od značaja za lokalni razvoj, kao i u drugim lokalnim samoupravama.

Studija poručuje da su nastavak podrške, mentorstva i stvaranja povoljnog okruženja za žensko preduzetništvo ključni faktor za dalji razvoj i uspeh žena u poslovnim poduhvatima, kao i da je važno prilagoditi modele podrške ženskog preduzetništva, lokalnom kontekstu i potrebama zajednice. Integracija ovih različitih modela i pristupa može stvoriti celovit i podržavajući okvir za razvoj i napredak ženskog preduzetništva na lokalnom nivou.

Stavovi i mišljenja koji su izneti u ovoj publikaciji, ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije niti Beogradske otvorene škole i za njih je odgovoran isključivo autor.

Download PDF