Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

Beograd, 2004. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 509KB

 

Građani Srbije i Crne Gore u najvećem broju su se opredelili za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju – preko 80 % bi odmah podržalo naće puno učlanjenje. Ali samo mali broj naših građana, između 5 % i 7 %, smatra da su o Evropskoj uniji i našem procesu integracije dobro obavešteni i da bi nadležne institucije morale ulo`iti mnogo veće napore kako bi se taj proces ubrzao. Nevladin sektor u Srbiji i Crnoj Gori sve više se angažuje u pripremi građana za evropsku integraciju.