Usvajanjem  Komunikacije o proširenju februara 2018. godine, Komisija je predvidela suštinsku promenu pristupa prema Zapadnom Balkanu u procesu proširenja. Definisano je šest inicijativa kao pomoć u dostizanju kriterijuma za članstvo. Ubrzo se, međutim, ispostavilo da članice EU nisu spremne da prihvate pristup EK. Pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom u oktobru 2019. nisu otvoreni zbog protivljenja Francuske, koja je potom predložila promenu metodologije vođenja pregovora o pristupanju. Komisija je februara 2020. predložila novu metodologiju vođenja pregovora, kojom bi se uvele potrebne izmene u proces pristupanja. Dokument predviđa vidljiviji i jači politički angažman EU, naglašavajući suštinski značaj vladavinue prava u pristupnom procesu. Sad je na članicama EU da podrže predložene izmene i daju zamah proširenju. Ipak, bez postojanja političke volje unutar EU neće se ubrzati tempo pregovora. Interni izazovi u samoj EU takođe usporavaju proširenje.

Potrebno je istražiti da li će nova Komisija i nova metodologija dovesti do promene pristupa proširenju (u EU i u Srbiji). Izazovi pred Srbijom su nedefinisana politička volja i neadekvatna informisanost građana. Iako su evropske integracije zvanično strateški cilj Vlade, brojni indikatori ukazuju na nedovoljnu posvećenost i otvorenost procesa (spor tempo izrade i podnošenja pregovaračkih pozicija, usklađivanja zakonodavstva, odlazak glavnog pregovarača itd.), o čemu nema informacija u glavnim medijima.

Civilno društvo je nezaobilazni akter u procesu pristupanja, koji doprinosi uspostavljanju vrednosnog sistema i standarda u skladu sa EU. Postojeći mehanizmi (NKEU i PrEUgovor) su usmereni na konkretne politike u procesu pristupanja i deluju „iznutra“ uticajem na Vladu. Potrebno je strateški pratiti sam proces proširenja i analizirati dolazi li do promena koje su neophodne.

 

Opšti cilj projekta je da doprinese ubrzanju procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Specifični ciljevi su:

 1. Da doprinese unapređenju vođenja politika i procesa usklađivanja domaćih politika i domaćeg zakonodavstva sa EU acquis u procesu pristupanja;
 2. Da unapredi kapacitet civilnog društva u Srbiji za učešće u procesu pristupanja EU;
 3. Da unapredi kvalitet informacija o procesu proširenja EU;
 4. Da poveća transparentnost aktivnosti državnih organa (ukazivanjem na propuste i uspehe u radu) i samog procesa pristupanja EU.

Očekivani rezultati:

 1. Izrađeno uputstvo sa metodološkim pristupom za sveobuhvatno praćenje procesa proširenja EU;
 2. Izrađena detaljna analiza u elektronskom i štampanom formatu;
 3. Organizovan skup povodom predstavljanja analize;
 4. Objavljen blog na sajtu EpuS-a;
 5. Dizajnirano pet (5) infografika sa glavnim zaključcima i porukama iz analize.

Glavne aktivnosti:

 • Uspostavljanje projektne infrastrukture;
 • Izrada watch dog metodologije Monitor proširenja;
 • Ex post analiza dosadašnje dinamike pregovora i postignutih rezultata Srbije 2014-2020, urađena prema watch dog metodologiji;
 • Aktivnosti javnog zastupanja.

Projekat finansira: Fondacija za otvoreno društvo

Trajanje projekta: 1. septembar 2020. – 31. mart 2021. godine

 

 

Aktivnosti:

Dokumenti: