VOLONTIRAJ I TI U EVROPSKOM POKRETU U SRBIJI!

Negujući tradiciju rada sa mladima, ali i uzimajući u obzir sve veće interesovanje za volonterizam, od 2011. godine je uspostavljen mehanizam rada sa volonterima koji na kontinuiran način radi na unapređivanju njihovih veština.

Do sada je kroz EPuS prošlo više od 50 volontera/volonterki koji su aktivno učestvovali u sprovođenju niza aktivnosti. EPuS je u javnosti prepoznat kao organizacija koja na najefikasniji mogući način može da pomogne mladima u sticanju relevantnih znanja i iskustava.

Ukoliko želite da postanete deo tima u kojem možete steći nova iskustva, znanja i prijatelje, razviti komunikacijske i organizacijske sposobnosti, i naučiti kako na zanimljiv i inovativan način da upravljate različitim projektima, prijavite se i postanite volonter/ka EPuS-a

Šta vam nudi volontiranje u EPuS-u?

  • aktivno učešće u menjanju i poboljšanju društva u Srbiji putem promovisanja evropskih vrednosti i prakse, kao i pružanje ličnog doprinosa u promovisanju evropskih integracija Srbije;
  • lično usavršavanje, tj. sticanje novih znanja i veština i širenje mreže kontakata;
  • sticanje novih znanja i dodatno usavršavanje kroz razne edukativne programe koje smo pripremili za vas iz oblasti funkcionisanja kancelarije, poslovne korespondencije, organizacije događaja i sl;
  • savladavanje različitih metoda dokumentovanja i istraživanja.

Volonter/ka u EPuS može postati svako koje saglasan/a sa misijom i ciljevima EPuS-a, odnosno zainteresovan/a za rad jedne od najuglednijih organizacija civilnog društva.

Prilikom prijavljivanja za volontiranje neophodno je poslati biografiju i motivaciono pismo na office@emins.org sa naglaskom „Želim da postanem volonter/ka“- Prijava za volontiranje i popuniti upitnik koji možete skinuti ovde.

Navedena dokumentacija je neophodna radi što boljeg uvida u stečene veštine, znanja i interesovanja potencijalnog volontera/erke. Nakon toga će biti organizovan razgovor.

Poziv za volontiranje otvoren je tokom čitave godine, ali se razgovori organizuju u junu i decembru.

  • Angažman u svakodnevnim administrativno-tehničkim poslovima unutar kancelarije EPuS-a;
  • Pružanje pomoći koordinatorima projekata u sprovođenju projektnih aktivnosti (pomoć pri organizaciji događaja, prevodilačke aktivnosti itd);
  • Učešće u promotivnim kampanjama EPuS-a (ulične akcije, rad na društvenim mrežama itd);
  • Prikupljanje informacija za potrebe kreiranja novih projekata (prisustvo na konferencijama i drugim javnim događajima, istraživanje određenih društvenih pojava ili oblasti od značaja za proces evropskih integracija Srbije);
  • Prisustvo i aktivno učešće u EPuS-ovim edukativnim radionicama za sticanje novih veština i znanja;
  • Iniciranje sopstvenih projektnih ideja ili aktivnosti i njihovo sprovođenje uz nadzor mentora iz EPuS-a.

Partneri