Evropski pokret u Srbiji, uz podršku uspešnih kompanija u Srbiji organizuje Prvu korporativnu konferenciju o aktuelnim promenama u obrazovnom sektoru sa posebnim osvrtom na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta rada i kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Cilj konferencije je pokretanje kompetentne debate između ključnih aktera: države kao regulatora i preduzeća kao ekonomskih subjekata, uvažavajući realno stanje i potrebe u našem društvu na putu ka Evropskoj uniji.

Imajući u vidu da nema uspešnog društva bez uspešnih kompanija, Evropski pokret u Srbiji će u narednom periodu nastaviti sa organizacijom konferencija koji imaju za cilj da proces pristupanja Evropskoj uniji povežu sa prevazilaženjem sistemskih prepreka i kreiranjem povoljnog poslovnog ambijenta koji je preduslov za ukupan ekonomski napredak. Evropski pokret želi da doprinese uspostavljanju dijaloga u našem društvu, kako bi se glas kompanija i poslovne zajednice snažnije čuo u procesu približavanja Srbije porodici evropskih država.

Konferencija se sastoji od tri panela: prvi, posvećen evropskim modelima obrazovanja primenljivim u Srbiji, kao i najboljim primerima iz prakse, uključujući i započeti dualni sistem obrazovanja; drugi, o obrazovnom sistemu u Srbiji iz perspektive kompanija; treći, o digitalizaciji i reformi obrazovanja u Srbiji

Trajanje projekta: 15. feburar – 15. april 2018. godine

Aktivnosti: