Izdavači: EPuS, Swiss Agency for Development and Cooperation / Municipal Support Programme – Kraljevo, Univerzitet u Bernu

Beograd, 2004. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 566KB

 

PREDGOVOR

 

Švajcarska ima dugo iskustvo sa autonomijom opština i lokalnom samoupravom. Snažna demokratija i snažna ekonomija zahtevaju odgovorno i ka budućnosti usmereno učešće građana i stranaka u lokalnoj upravi. Zakon o lokalnoj samoupravi sadrži i instrumente referenduma i građanske inicijative na opštinskom nivou. Kao građanin Švajcarske, opštinama preporučujem da iskoriste ovu mogućnost, jer znam koliko veliki značaj mogu da imaju dobro iskorišćeni referendumi u zdravom političkom i demokratskom okruženju. Istovremeno želim da naglasim da opštine u Srbiji treba da pronađu sopstveni put odgovornog i ka budućnosti okrenutog učešća građana.

 

U Švajcarskoj ima oko 3000 opština. Opštine u okviru kantona se dosta razlikuju po veličini i shodno tome imaju veliko ukupno iskustvo. Kroz iscrpne konsultacije i saradnju sa stručnjacima iz Srbije na opštinskim pitanjima, švajcarski tim na čelu sa profesorom Valterom Kalinom sa Univerziteta u Bernu i srpski tim na čelu sa profesorom Aleksandrom Simićem izradili su ovu brošuru o opštinskim nadležnostima, kao korisno štivo i praktikum za kreatore politike i građane. Brošura je rezultat saradnje između Švajcarske i Srbije na pravnim pitanjima iz domena lokalne samouprave, a deo je aktivnosti Programa podrške opštinama (MSP) koji deluje u Centralnoj Srbiji. Brošura će čitaocu pomoći da se u okviru novog Zakona o lokalnoj samoupravi usredsredi na najbitnije pojedinosti.

 

Zakon o lokalnoj samoupravi daje ovlašćenja raznim opštinskim telima i bliže određuje i definiše njihove međusobne odnose. Neometana saradnja će olakšati strateško vođenje opštine i izvršavanje svakodnevnih obaveza. Političke institucije i građani Srbije moraju aktivno da se posvete političkoj, pravnoj i ekonomskoj tranziciji. Nasleđe prošlosti mora brzo da se prevaziđe, a opštine da se usredsrede na budući razvoj. Za početak su potrebni jasna vizija i dobro osmišljeni ciljevi; akcenat treba da bude na suštinskim zadacima, čime se obezbeđuje održivi razvoj uz stalno i konstruktivno procenjivanje rezultata koje postižu opštinske institucije, što će biti mera progresa tokom tranzicije.

 

Švajcarska će nastaviti sa svojim Programom podrške opštinama i pomagati opštinama partnerima, shodno njihovim specifičnim potrebama, u reorganizovanju opštinskih institucija i unapređivanju odnosa sa civilnim društvom. Wilhelm Meier Ambasador Švajcarske u Srbiji i Crnoj Gori