Usvajanjem Evropskog zelenog dogovora i posebno Zelene agende za Zapadni Balkan, EU i zemlje (potencijalni) kandidati Zapadnog Balkana su se obavezale na cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine. To podrazumeva postepeno ukidanje uglja kao izvora energije i povećano korišćenje obnovljive energije i povećanje energetske efikasnosti. Ipak, Srbija kao zemlja kandidat ostaje u velikoj meri zavisna od fosilnih goriva, sa oko 60-70% električne energije proizvedene sagorevanjem uglja. Pored toga, Srbija je jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi, sa dalekosežnim posledicama po zdravlje ljudi. Da bi postigla ciljeve koje je postavila EU i krenula ka zelenoj transformaciji, Srbija će morati da smanji emisije za 80-95% do 2050. godine. Da bi se postigao ovaj cilj, potrebno je preduzeti niz konkretnih akcija, uključujući prilagođavanje postojećeg zakonodavstva i najširi mogući spektar reformi. potrebna je zaštita životne sredine i stanovništva. Uključivanje civilnog društva u proces je ključno jer može da obezbedi stručnost koja nedostaje državnim institucijama i deluje kao nadzornik nad zakonodavnim promenama i sprovođenjem reformi. U ovom trenutku, međutim, kreiranje politike u Srbiji karakteriše slaba i nesistematska uključenost civilnog društva i može imati negativne posledice na razvoj zakonodavstva i nacionalnih planova, što zauzvrat može da ometa put Srbije u EU.

Projekat se fokusira na jačanje organizacija civilnog društva u Srbiji ka uspešnijem zagovaranju i povećanom učešću u kreiranju politike u oblasti zelene transformacije sa posebnim fokusom na proces dekarbonizacije. Projekat će stvoriti platformu za diskusiju između OCD i relevantnih državnih institucija Srbije o usklađivanju sa klimatskim ciljevima EU i ciljevima postavljenim Zelenom agendom za Zapadni Balkan. Štaviše, projekat će omogućiti transfer znanja između zemalja V4 i Srbije o dekarbonizaciji, uključujući i ulogu OCD u tom procesu.

Opšti cilj projekta je doprinos osnaživanju OCD u Srbiji koje se bave zagovaranjem u oblasti zaštite životne sredine i zelene transformacije u procesima donošenja odluka, sa fokusom na smanjenje sagorevanja uglja I emisije CO2.

Specifični ciljevi su:

1) unapređenje položaja nevladinih organizacija u Srbiji (trenutno veoma marginalizovanih u odlučivanju o pitanjima životne sredine) ka jačanju saradnje sa državnom administracijom (posebno sa zvaničnicima koji rade u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu za zaštitu životne sredine) i njihovo pojačano uključivanje u zakonodavni proces; i 2) povećanje svesti o pitanju zavisnosti od energije uglja u srpskoj javnosti, u kontekstu procesa pridruživanja zemlje EU.

Glavne aktivnosti:

 1. Koordinacioni sastanak za studiju o procesu dekarbonizacije u V4;
  2. Analitička publikacija o iskustvu V4 sa dekarbonizacijom;
  3. Kratak pregled politike o iskustvu dekarbonizacije u V4 sa preporukama za Srbiju;
  4. Radionica za organizacije civilnog društva u Beogradu;
  5. Okrugli sto sa zainteresovanim stranama u Beogradu;
  6. Trodnevni izlet u Beograd (događaj – privatno);
  7. Okrugli sto u Slovačkoj tokom SK V4 PRES predstavljanja analitičke publikacije V4 u Bratislavi;
  8. Petodnevno studijsko putovanje u Češku i Poljsku;
  9. Petodnevno studijsko putovanje u Mađarsku i Slovačku;
  10. Dokument o politici procesa dekarbonizacije u Srbiji na osnovu analize V4 i studijskih putovanja;
  11. Javna rasprava u Beogradu o oceni napretka Srbije u dekarbonizaciji energetskog sektora (Događaj–Public), u Beogradu;
  12. Objavljivanje članaka u saradničkim medijima.

Trajanje projekta: 1. maj – 30. april 2023. godine.

Evropski pokret u Srbiji, Fondacija Institut za održivi razvoj Poljska, Istraživački centar Slovačkog društva za spoljnu politiku (RC SFPA) i Balans Institute Nonprofit Kft. deo su projektnog konzorcijuma koji vodi Institut za evropsku politiku EUROPEUM Češka Republika. Projekat se realizuje uz podršku Višegradskog fonda.