Ova publikacija predstavlja rad sa fokus grupama, kao i online anketiranje  koji su za rezultat imali mapiranje aktera za pametnu specijalizaciju u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. Mapirano je 111 organizacija i 40 pojedinaca, eksperata na temu regionalnog razvoja.

Struktura ispitanika ukazuje na veće prisustvo i zainteresovanost ispitanika iz akademskog sektora.

Struktura ispitanika u online testiranju je bila sledeća: 59 ispitanika iz akademskog sektora, 14 ispitanika iz sektora civilnog društva, 12 ispitanika iz sektora privrede i 21 ispitanik iz jedinica lokalne samouprave (sektor države). Planirani broj ispitanika je bio 120. Responzivnost je bila 92,5%.

Sam pojam pametne specijalizacije nije dovoljno poznat predstavnicima četiri heliksa u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. Veoma je značajan nalaz da većina ispitnika nije bila uključena u proces preduzetničkog otkrivanja, koji je organizovan na nivou regiona, u toku pripreme Strategije pametne specijalizacije u Repbulici Srbiji za period od 2020 do 2027 godine.

Materijal je proizvod rada Valentine Ivanić kao autora, a publikacija je nastala u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP “ koji Evropski pokret u Srbiji realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske. Stavovi i mišljenja autora izneta u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.

Download PDF