U Srbiji postoji jasna potreba za snažnijim sistemom za artikulisanje i sprovođenje razvojnih planova u rešavanju regionalnih dispariteta. Prilično reaktivna politika regionalnog razvoja Srbije ima mnogo prostora za poboljšanje u poređenju sa proaktivnim pristupom EU. U EU, strategije pametne specijalizacije su preduslov za pristup finansiranju „motivisanog inovacijama“ iz Evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESIF). Iako je Srbija uvela Strategiju pametne specijalizacije 2020-2027 (S4), ona još uvek nije usklađena sa nivoom NUTS II, ostavljajući značajan potencijal neiskorišćenim. Nakon 13 godina od usvajanja Zakona o regionalnom razvoju, zemlja tek treba da usvoji suštinske planove i strategije regionalnog razvoja za svoje nerazvijene regione. Štaviše, finansijska sredstva dodeljena za regionalni razvoj nisu bila toliko delotvorna koliko se želelo u smanjenju regionalnih dispariteta. Kao zemlja kandidat koja pregovara o članstvu u EU, Srbija mora da usmeri svoju energiju na povećanje spremnosti za efikasno korišćenje fondova EU. To podrazumeva jačanje politike i jačanje administrativnih kapaciteta i profesionalnih veština u državnim institucijama i lokalnim samoupravama.

Prema novoj paradigmi regionalnog razvoja i regionalne politike, akteri regionalnog razvoja nisu samo država, privreda, akademski i istraživački sektor, već i OCD, što predstavlja oblik „četvorostruke spirale“ (četvorostruke spirale) za razvoj i implementaciju S4 u Srbiji. Uloga OCD ogleda se u moderiranju procesa otkrivanja preduzetničkog potencijala, mapiranju aktera, formulisanju strategija zastupanja za aktere četvorostruke spirale, te u praćenju i evaluaciji implementacije S4, ukazivanjem na nedostatke i predlaganjem izmena za postizanje bolje efikasnosti. OCD takođe mogu značajno doprineti podizanju svesti o izazovima i unapređenju znanja lokalnih vlasti i građana u prioritetnim oblastima kroz lokalni aktivizam i predlaganje reformi politike i mera koje bi najbolje uticale na poboljšanje životnog i radnog standarda građana. OCD takođe imaju ulogu posrednika u konstruktivnom dijalogu i saradnji državnih i lokalnih vlasti sa građanima, preduzećima (posebno srednjim, malim i mikro) i akademskom zajednicom.

S tim u vezi, cilj ovog projekta je promovisanje i jačanje procesa evropskih integracija u Srbiji, kroz povećanje doprinosa civilnog društva u relevantnim reformskim procesima. Specifični ciljevi koji slede su: SO1 – Poboljšani uslovi za regionalni razvoj Srbije zasnovani na pametnoj specijalizaciji (S4), kroz doprinos unapređenju relevantnih politika i praćenju procesa reformi, i SO2 – Poboljšani uslovi za podršku građanskom razvoju Srbije sektora na regionalni razvoj zasnovan na pametnoj specijalizaciji, kroz povećan nivo informisanosti i znanja.

Aktivnosti u okviru projekta:

  1. Istraživanje, analiza i priprema izveštaja o politikama regionalnog razvoja i predloga reformi kroz principe pametne specijalizacije
  2. Koordinacija i konsultacija sa relevatnim akterima za regionalni razvoj, pametnu specijalizaciju, kohezionu politiku i strukturne fondove
  3. Sprovođenje zagovaračke kampanje i podizanje svesti javnosti o važnosti regionalnog razvoja kroz pametnu specijalizaciju, organizacijom stručnih događaja i razvijanjem i distribucijom informativnih materijala i digitalnih sadržaja, te edukativnog materijala o prednostima efikasnih politika regionalnog razvoja kroz pametne specijalizaciju.

Trajanje projekta: 1. septembar 2023 – 31. maj 2024

Rad Evropskog pokreta u Srbiji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.