Project Description

Na osnovu istraživanja javnog mnjenja koje na svakih šest meseci obavlja Kancelarija za evropske integracije, nivo pruženih informacija i interesovanja za evropske integracije je izuzetno nizak, dok sadržaj o EU najčešće nije dostupan, niti je prikazan u formi koja bi bila interesantna.
U javnoj raspravi nedostaju informacije o konkretnim temama od značaja za javnost. Prethodno istraživanje Evropskog Pokreta u Srbiji, iz aprila 2016. godine, o stavovima mladih prema Evropskoj uniji, pokazuje da mladi ljudi uglavnom imaju pozitivan stav i percepciju o sistemu i vladavini prava u zemljama članicama EU, ali ne žele da vide ovakav sistem u Srbiji i/ili su skeptični da će proces pridruživanja Evropskoj uniji biti u mogućnosti da dovede do reformi u ovom pogledu. Zapaženo je da bi bolje informisanje i edukacija mladih u Srbiji, ali i njihovih nastavnika i profesora o Evropskoj uniji i procesu pridruživanja doprinelo većem razumevanju i podršci procesu pridruživanja Srbije EU.

Aktivnosti na projektu treba da uključe mlade i širu javnost u Srbiji u diskusiju o procesu pristupanja Evropskoj uniji, trenutnoj poziciji Srbije, evropskim vrednostima i standardima, kao i drugim značajnim pitanjima koja proizlaze iz usklađivanja u različitim pregovaračkim poglavljima.

Cilj projekta je da doprinose boljem razumevanju procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, naročito kod mladih u Srbiji.

Posebno: Informisanje mladih ljudi u Srbiji o procesu evropskih integracija, posebno o pregovorima o pridruživanju, putem javnih debata, relevantnog materijala za edukaciju i kampanje na društvenim mrežama.

Aktivnosti
  1. Informisanje mladih u Srbiji i javne debate o evropskim integracijama, vrednostima i pregovorima o pristupanju, koje će biti održane u Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Kraljevu, Kruševcu i Kikindi.
  2. Priprema i štampa 1000 brošura sa informacijama o procesu evropskih integracija, pregovaračkim poglavljima, kriterijumima i standardima.
  3. Informisanje putem lokalnih medija i društvenih mreža, kao i promocija putem lokalnih Kancelarija za mlade, kao i promocija pripremljenog materijala.
Ciljna grupa: mladi uzrasta 15-30 godina, učesnici javnih debata u 5 gradova u Srbiji; studenti, nastavnici i profesori; pet lokalnih kancelarija za mlade i lokalnih vlasti; lokalni mediji; građani Sremskog, Raškog, Sandžakog, Rasinskog i Banatskog okruga; predstavnici lokalne samouprave.
Vremenski okvir za realizaciju: septembar – decembar 2016.

Projekat je finansijski podržan od strane Vlade Savezne Republike Nemačke 
kroz program Nemacke pomoći, a sprovode ga Mreža Evropskog pokreta u Srbiji i Evropski pokret u Srbiji.

Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom predstavljaju mišljenja i stavove autora i njihovih saradnika 

Mišljenja i stavovi
 ne odražavaju stavove Vlade Savezne Republike 
Nemačke i programa Nemačke pomoći.


Organizatori:


Donator:


DOKUMENTI I DOGAĐAJI

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI: