Project Description

Neophodno je da Ustav, kao najviši pravni akt jedne zemlje odražava i garantuje osnovne vrednosti konsolidovanog demokratskog društva. Nelegitiman i nedosledan Ustav koji ne postulira neke od osnovnih principa i institucija koje garantuju postojanje demokratskog poretka i vladavinu prava ne može da obezbedi pravnu sigurnost niti da garantuje osnovna ljudska prava. Ustav Republike Srbije iz 2006. godine donet je van svih pravila dobre demokratske procedure, ali razlozi za promenu ne tiču se samo procedure usvajanja već su i meritorni, tj. odnose se na sve nedostatke koje ovakav Ustav Republike Srbije ima u tehničkom, jezičkom, ali nadasve pravnom smislu. Osim toga, danas postoje još dve važne okolnosti koje predominantno utiču na ustavnu reviziju i stvaranju novog ustavnog trenutka: Briselski sporazum između Srbije i Kosova i otvaranje pregovora o punopravnom članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Imajući u vidu sve društveno-političke okolnosti koje upućuju na nužnost promene najvišeg pravnog akta Srbije, Evropski pokret u Srbiji je pokrenuo debatu o ključnim aspektima revizije najvišeg pravnog akta u Srbiji. Posle prve analize,  “Ustavna revizija u Srbiji: aspekti i moguća rešenja”, u okviru koje je razmatrano pitanje (ne)legitimiteta Ustava Republike Srbije i u kom su ponuđena tri moguća scenarija za ustavnu reviziju  EPuS će u okviru projketa „Iščekujući novi Ustav“ intenzivirati javnu debatu po pitanju promene Ustava među svim relevantnim akterima. Analiza razloga, sadržaja i mogućnosti ustavne revizije i stvaranje šire platforme za diskusiju doprineće izgradnji konsenzusa oko ključnih aspekata donošenja novog Ustava Srbije.
Iščekujući novi Ustav(ni) trenutak, Evropski pokret u Srbiji nastoji da doprinese stvaranju uslova u kojima će njegovo donošenje, između ostalog, biti zasnovano na što širem i većem razumevanju značaja procedure i sadržaja za legitimitet najvišeg pravnog akta kao preduslov demokratskog funkcionisanja društva u celini.

Opšti cilj projekta

Cilj projekta jeste da doprinese izgradnji i postizanju konsenzusa o očekivanoj i neophodnoj reviziji najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije, na osnovu otvorene, argumentovane i transparentne javne rasprave sa jedne strane i istraživanju i analizi sa druge strane, kako bi se na taj način stekli elementarni preduslovi za postizanje stabilnosti institucija koje garantuju postojanje demokratskog poretka, vladavinu prava, ljudska prava i građanske slobode.

Specifični ciljevi

  • Izrada istraživačke analize i okvira za budući sadržaj i način donošenja novog ustava;
  • Omogućiti i intenzivirati stručnu i širu javnu raspravu o reviziji Ustava na osnovu istraživačke analize među svim zainteresovanim stranama na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • Doprineti procesu izgradnje konsenzusa među političkim akterima o promeni Ustava i osnovnih principa definisanja sadržaja i procedure donošenja novog Ustava.

Aktivnosti
  • Izrada analize “Kako do novog Ustava: meritum i procedura”
Na osnovu istraživanja i analize biće pripremljen predlog praktične politike “Kako do novog Ustava: meritum i procedura”. Izrada ovog predloga predstavlja nastavak prethodnog istraživanja autora o neophodnosti i mogućnostima sprovođenja ustavne revizije u Republici Srbiji, „Ustavna revizija u Srbiji – aspekti i moguća rešenja“.
  • Izrada tri dokumenta (eng. policy briefs) za potrebe tematski fokusirane javne rasprave
Rezultati istraživanja i analize će biti predstavljeni i u tri posebna dokumenta (policy briefs) od kojih će svaki biti posvećen jednoj od tri važne oblasti za osnovne principe definisanja sadržaja i procedure donošenja novog Ustava: 1. Sistem organizacije vlasti – položaj Narodne skupštine; 2. Sistem organizacije vlasti – položaj nezavisnih i regulatornih tela i 3. Ljudska prava i građanske slobode. Svaki dokument će biti polazna tačka za tri tematski fokusirane javne rasprave koje će biti organizovane u Subotici, Novom Pazaru, i Leskovcu.
  • Javna rasprava u okviru četiri konsultativne debate
Predstavnici relevantnih institucija, političkih partija i organizacija, stručne i akademske javnosti i medija imaće priliku da se u okviru četiri javne konsultativne debate upoznaju sa rezultatima istraživanja predstavljeni u okviru predloga praktične politike “Kako do novog Ustava: meritum i procedura” ali i da povratnim informacijama i predlozima doprinesu unapređenju njegovog sadržaja. Javne konsultacije biće organizovane u Beogradu, Subotici, Leskovcu i Novom Pazaru.
  • Javno zagovaranje osnovnih principa definisanja sadržaja i procedure donošenja novog Ustava među političkim akterima
Rezultati istraživanja i predlozi u okviru predloga praktične politike “Kako do novog Ustava: meritum i procedura” biće predstavljeni članovima poslaničkih grupa i relevantnih parlamentarnih odbora sa ciljem da se poveća razumevanje o neophodnosti promene Ustava među političkim akterima i donosiocima odluka i predstavi mogući okvir za definisanje sadržaja i procedure donošenja novog Ustava.

Ciljna grupa

Donosioci odluka i članovi političkih stranaka, stručna javnost, organizacije civilnog društva i šira javnost na nacionalnom i lokalnom nivou.

Vremenski okvir za realizaciju

Projekat se realizuje u periodu od septembra 2013. do aprila 2014. godine.

Projekat finansijski podržava ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom predstavljaju mišljenja i stavove autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, niti Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Organizator:


Donator:

Aktuelne inicijative:


Video:


Javna rasprava “Kako do novog Ustava: meritum i procedura”

(Beograd, 8. novembar 2013.)

DOKUMENTI I DOGAĐAJI

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI: