Project Description

Opis problema:

Kao što je istaknuto u strategije JIE 2020, nezaposlenost i socijalni problemi su najveća prepreka razvoja pojedinačno država i celokupnog regiona jugoistočne Evrope. Sve države se suočavaju sa sličnim izazovima i nemogućnošću da iskoriste resurse i reše ekonomske i društvene probleme, usled sličnog istorijskog i kulturnog nasleđa, gde je socijalizam svoj izraz imao u zatvorenoj netržišnoj ekonomiji, duge tranzicije, itd. Nijedna država nema razvijen sektor socijalne ekonomije, ali je moguće identifikovati inicijative koje pretežno dolaze iz udruženja građana koje pripadaju ovom sektoru. Socijalna ekonomiju vidimo u oblasti socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga i u radnoj integracija usled sve većih potreba marginalizovanih grupa stanovništva, a na koje država i ne može lako da odgovori, zbog njihove visoke cene, zastarelog sistema socijalne zaštite i kašnjenjem reformi u ovoj sektoru.

PARTNERI

Partneri na ovom projektu su bili: