Project Description

Politika preduzetništva je definisana Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 2015-2020, dok se njeno sprovođenje bliže određuje Akcionim planom. Akcioni plan treba da definiše sve mere, aktivnosti, nadležne institucije i vremenski rok za realizaciju. Međutim, nije dovoljno samo usvajanje akcionih planova, bez praćenja šta je od utvrđenih prioriteta sprovedeno i kakvi su efekti. Neophodno je da se na godišnjem nivou prati šta je država uradila po ciljevima koje je postavila odnosno, po merama definisanim u akcionom planu. Projekat će obuhvatiti ne samo analizu dokumenata kojima je definisana politika preduzetništva, nego će analizirati primenu propisa i kvalitet same politike preduzetništva. U tom smislu, projekat će obuhvatiti analizu: strateškog okvira kojim je politika definisana, svih programa za podsticaj razvoja preduzetništva i rezultata odnosno kvantitativnih pokazatelja razvoja preduzetništva.

Cilj projekta

Cilj projekta je da se utvrdi da li Vlada Republike Srbije kreira uslove i obezbeđuje podsticaje za razvoj preduzetništva kao i da se definišu predlozi i preporuke za unapređenje politike razvoja preduzetništva u Srbiji.


Aktivnosti
  • Istraživanje i izrada analize politike razvoja preduzetništva u Srbiji

Istraživanje u oblasti politike preduzetništva će se sprovesti po određenoj metodologiji koja podrazumeva: analizu ključnih dokumenata i propisa kojima je definisana politika preduzetništva, izveštaja o mikro, malim i srednjim preduzećima, programa Vlade za podršku razvoja preduzetništva; intervjue sa predstavnicima relevantnih institucija i udruženja preduzetnika; javne diskusije. Analizom će obuhvata utvrđivanje stanje politike pre mandata nove vlade kao i izrada izveštaja o radu prvih 100 dana Vlade i, najzad, 6 meseci nakon formiranja Vlade. Poslednji izveštaj će sadržati preporuke za unapređenje politike u oblasti preduzetništva.

  • Javna diskusija

Prezentacija predloga praktične politike biće organizovana javna diskusija na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika.

Ciljna grupa

Donosioci odluka, kreatori politika, udruženja preduzetnika u Srbiji.

Vremenski okvir za realizaciju
Projekat se realizuje u periodu od 1. septembra 2016. godine do 15. februara 2017. godine.

Projekat je finansijski podržan od strane Trag fondacije. Sprovodi se kao deo projekta “Real Say on Policy” uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj objavljen na internet stranici i svim elektronskim i štampanim materijalima je isključivo odgovornost Evropskog pokreta u Srbiji i ne mora nužno odražavati stavove Trag fondacije, USAID-a ili Vlade SAD.


Donator:

Aktuelne inicijative:

DOKUMENTI I DOGAĐAJI

DOKUMENTI: