Project Description

Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) podrazumeva ambicioznu i sveobuhvatnu refromu javne uprave (RJU). Budući da je RJU od 2014. godine u glavnim strateškim dokumentima Evropske komisije definisana kao jedan od stubova politike proširenja i procesa pristupanja EU, fokus na ovoj horizontalnoj reformi – koja suštinski predstavlja preduslov za ostvarenje uspeha u svim drugim sektorskim politikama – značajno je porastao.

Cilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koji podrazumeva veću usmerenost na građane i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. Radeći kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice, projekat će biti usmeren na poboljšanje kvaliteta i transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova.

Partnerstvom do dobre JAvne uprave je dvogodišnji projekat koji realizuju Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP) kao glavni partneri na projektu. Projekat se realizuje u saradnji sa još 12 partnera u Srbiji: Pro-Pozitiv, Protecta – Niš, Timočki omladinski centar i 9 članica Mreže Evropskog pokreta u Srbiji u Suboticai Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru i Leskovcu.

Ciljevi projekta:

 1. Da omogući aktivno učešće organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji u praćenju napretka RJU, kao i u kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje politike u ovoj oblasti.
 2. Da uspostavi dvosmernu komunikaciju između građana i nadležnih organa u oblasti RJU i javnih usluga, kroz prikupljanje informacija od građana o kvalitetu uprave i pružanju javnih usluga i obezbeđivanje reakcije nadležnih organa na osnovu njih.
 3. Da obezbedi pouzdane činjenice o zadovoljstvu građana trima različitim grupama najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih javnih usluga, kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima, koje su klučne u procesu pristupanja EU kada je u pitanju RJU.
 4. Da pruži preporuke zasnovane na činjenicama i doprinese procesu RJU kao i unepređenju kvaliteta javnih usluga u kontekstu pregovora o pristupanju EU.

U užem fokusu aktivnosti će biti tri veće grupe javnih usluga iz oblasti zdravstva, unutrašnjih poslova i obrazovanja:

 • Usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (one koje su dostupne u domovima zdravlja kao institucijama primarne zdravstvene zaštite);
 • Usluge izdavanja ličnih dokumenata: lične karte, pasoši i vozačke dozvole;
 • Usluge u sektoru obrazovanja, konkretno – upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole.

Aktivnosti:

 • Organizacija četiri (4) interaktivne radionice OCD i predstavnika relevantnih institucija sa fokusom na jačanje i povećanje učešća civilnog sektora i dijaloga u okviru RJU kao i stvaranje široke mreži organizacija u oblasti RJU.
 • Sprovođenje nacionalne kampanje „JA u centru pažnje“ (JA – javna administracija) u cilju uključivanja građana u proces RJU. Kampanja će omogućiti prikupljanje priča/svedočenja građana o iskustvu sa tri grupe javnih usluga obuhvaćenih projektom (zdravstvo, unutrašnji poslovi i obrazovanje) kroz interaktivni veb-portal i veliki broj lokalnih akcija i manifestacija u 12 gradova/opština.
 • Sprovođenje sveobuhvatnog istraživanja o procesu kreiranja javne politike i o zadovoljstvu građana javnim uslugama u odabranim oblastima primenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda.
 • Kao rezultat svih projektnih aktivnosti, biće premljena Siva knjiga javnih usluga koja će sadržati najvažnije rezultate projekta.

Projekat podržava U.S. Agency for International Development (USAID/Serbia).
Trajanje projekta: maj 2016. – maj 2018.

Organizator:


Partner:


Uz podršku:


AKTIVNOSTI:

MATERIJALI: