Project Description

EpuS nastavlja sveobuhvatnu i informativnu raspravu o različitim aspektima revizije najvišeg pravnog akta u Srbiji. Otvaranje pregovora o članstvu Srbije u EU i potreba da se ispune obaveze koje proističu iz pregovaračke pozicije predstavljaju novi kontekst materijalizacije ustavne reforme. Akcionim planom za poglavlje 23 (usvojenog od strane Vlade Srbije) predviđena je promena Ustava Srbije u 2017. godini zbog usklađivanja sa standardima EU o nezavisnosti sudstva. Ustavna reforma u kontekstu pregovora o pristupanju Srbije EU imaće direktan uticaj na suverenitet zemlje. Ukoliko je namera da članstvo Srbije u EU bude izvor stabilnosti države i društva predstojeća ustavna reforma treba da se sprovede pažljivo i uz postizanje opšteg konsenzusa.

Cilj projekta

Cilj projekta je doprinos u izgradnji konsenzusa, povećanju transparentnosti i legitimnosti predstojeće revizije Ustava Republike Srbije u kontekstu procesa pregovora o pristupanju Srbije EU kroz sveobuhvatnu i otvorenu javnu debatu, zasnovanu na konkretnim predlozima i preporukama.

Aktivnosti

  • Uspostavljanje projektnog tima

Tim projekta čine menadžer, asistent i četvoro stručnjaka. Pored poznavanja materije iz oblasti oblasti ustavnog prava i političkog sistema ugledni stručnjaci poseduju veliko iskustvo učešća u dosadašnjim inicijativama za ustavne reforme. Takođe, EpuS je angažovao i sopstvene kapacitete – članove Istraživačkog foruma.

  • Istraživanje

Izrada četiri (4) predloga praktične politike – Tim stručnjaka analiziraće različite aspekte izmene ustava koje proizilaze iz obaveza i prava budućeg članstva u EU. Obuhvaćene su sledeće teme: reforma pravosuđa, podela i kontrola vlasti – položaja nezavisnih tela, alternativni načini izmene ustava i pitanje javnog dobra u Ustavu Republike Srbije. Rezultati analize iz navedenih oblasti biće predstavljeni u formi predloga praktičnih politika. Predlozi praktičnih politika biće polazna osnova za javne rasprave u univerzitetskim centrima širom Srbije.
Izrada pozicionog papira za dalju promociju i javno zastupanje među kreatorima politika i donosiocima odluka – tokom serije javnih debata prikupljaće se informacije, komentari i povratne reakcije koje će poslužiti za izradu pozicionog papira. Predviđeno je da pozicioni papir sadrži set preporuka EpuS-a namenjen kreatorima politika i donosiocima odluka.

  • Javni događaji

Rezultati istraživanja, tj. predlozi praktičnih politika i pozicioni papir, biće predstavljeni na pet javnih događaja: u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, uključujući i završnu konferenciju u Beogradu. Pored prikupljanja mišljenja i povećanja participativnosti procesa, namera je da se istovremeno pojača javna debata među stručnjacima, donosiocima odluka i organizacijama civilnog društva.

  • Aktivnosti javnog zastupanja

Aktivnosti javnog zastupanja obuhvataju: (a) Prezentaciju preporuka članovima dva najrelevantnija parlamentarna odbora u Narodnoj skupštini u vezi sa ovom temom (Odbor za evropske integracije i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo) i (b) Prezentaciju preporuka radnoj grupi za ustavne reforme (nakon njenog formiranja) i Pregovaračkom timu za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU. Koordinacija sa drugim organizacijama civilnog društva i njihovim inicijativama u vezi sa ustavnom reformom održavaće se na zajedničkim i regularnim konsultacijama tokom trajanja projekta.

  • Medijska kampanja i vidljivost

EPuS će neprekidno raditi na vidljivosti planiranih aktivnosti tokom sprovođenja projekta.

Ciljna grupa

Donosioci odluka, stručna javnost, organizacije civilnog društva i šira javnost.

Vremenski okvir za realizaciju
Projekat se realizuje u periodu od novembra 2016. do novembra 2017. godine.

Projekat finansijski podržava ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom predstavljaju mišljenja i stavove autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, niti Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Organizator:


Donator:

Aktuelne inicijative:


DOKUMENTI I DOGAĐAJI

DOKUMENTI:

PRETHODNA ISTRAŽIVANJA: