Project Description

POZIV ZA FORMIRANJE MREŽE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SEKTOR REFORME DRŽAVNE UPRAVE

Kancelarija za evropske integracije (KEI) kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, je uspostavila konsultativni proces i uključila OCD kao partnere u određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i druge razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje njihove primene. Cilj ovog programa je obezbeđivanje učešća organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Projekat Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO) će biti partner u vođenju ovog Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva.
Predloženi konsultativni mehanizam kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) čije primarne aktivnosti treba da budu usmerene na razvijanje mehanizma komunikacije sa Sektorom KEI, u cilju učešća OCD u procesu programiranja razvojne pomoći i usaglašavanja prioriteta sa onim definisanim od strane države. Planirane aktivnosti SEKO uključuju konsultacije sa mrežom OCD oko SEKO, pisane preporuke, izveštaje o procesu konsultacija i priprema vesti o održanim konsultacijama.
Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je, na osnovu poziva Kancelarije za evropske integracije za uspostavljanje Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD) u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, postao deo sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) kao vodeći partner u oblasti reforme državne uprave. Partneri Evropskog pokreta u sektoru reforma državne uprave su Beogradska otvorena škola i Beogradski fond za političku izuzetnost.
Evropski pokret u Srbiji, kao vodeći partner u SEKO za sektor reforme državne uprave (uključujući izgradnju institucija i usvajanje acquis-a, upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, elektronsku vladu), zajedno sa Beogradskom otvorenom školom i Beogradskim fondom za političku izuzetnost je pozivao sve zainteresovane OCD da se uključe u formiranje mreže organizacija oko SEKO za Reformu državne uprave.
Na ovaj način će biti razvijen efikasan mehanizam komunikacije kako bismo se zajedno bavili pitanjima u vezi sa planiranjem razvojne pomoći, posebno programiranjem i praćenjem korišćenja IPA u specifičnom sektoru.

SEKO za reformu državne uprave od 21. jula 2014. godine čine:

  • Evropski pokret u Srbiji
  • Beogradska otvorena škola
  • Beogradski fond za političku izuzetnost
  • Evropski projektni centar
  • Centar za evropske politike
Projekat inicirala: Kancelarija za pridruživanje EU
Projekat podržale:

SEKO za reformu državne uprave:Projekat inicirala:

 

  PDF DOKUMENTA

Citaj ili skini (download)

MATERIJALI: