Project Description


Okolnosti za proširenje EU su generalno veoma nepovoljne. „Zamor proširenja“ provejava među političkim elitama država članica EU. Politička poruka da neće biti proširenja narednih pet godina je obeshrabrujuća za države Zapadnog Balkana. Osim toga, tehnički posmatrano, način vođenja pregovora je drugačiji u odnosu na ranija vremena (npr. uvećao se broj pregovaračkih poglavlja, uvedena su prelazna merila, intenziviran je naglasak na ekonomskim kriterijumima itd.). Sa druge strane, države Zapadnog Balkana se suočavaju sa sopstvenim preprekama na putu evro integracija. Međusosobne nesuglasice, spore i nedovoljno efikasne unutrašnje reforme, krhkost demokratskih temelja u pojedinim državama, nedostatak dobrog upravljanja ( posebno u oblasti ekonomije), česta etnička previranja itd. usporavaju napredovanje na ovom putu. Očigledana je potreba za uspostavljanjem bolje komunikacije između političkih elita u državama EU i Zapadnog Balkana radi otklanjanja svih nedostataka i isticanja dobrih strana evropskih integracija. Korak u ovom pravcu mogao bi biti napravljen izradom efektne i efikasne strategija zagovaranja koristeći se iskustvima proširenja država članica EU, pre svega država Višegradske grupe. Podrška pro-evropskim snaga u društvima Zapadnog Balkana i bolja percepcija regiona u EU je očekivani rezultat ove inicijative.

Cilj
Cilj projekta je da izradi strategiju zagovaranja za države Zapadnog Balkana koja bi olakšala proširenje EU prema ovom regionu i učinila ga bržim i efikasnijim.

Aktivnosti

  • Istraživanje

Partnerske organizacije iz država Zapadnog Balkana i Višegradske grupe imaće niz zajedničkih aktivnosti u ovoj fazi: razviće metodologiju istraživanja za izradu strategije, analiziraće relevantne izvore informacija, intervjuisati različite aktere i korisnike i uzeti u obzir dobru praksu država V4. Rezultat višemesečnih aktivnosti je zajednička strategija zagovaranja država Zapadnog Balkana za proširenje EU ka ovom regionu. Zajednička strategija imaće i nacionalna poglavlja i praktične smernice koje će biti ponuđene korisnicima projekta. Oni će biti uključeni u proces izrade kroz sveobuhvatnu komunikaciju i tematske radionice testiranjem izvodljivosti modela i praktičnih rešenja koje će predložiti projektni tim u toku izrade strategije.

  • Javni događaji
Završni dokument, tj. strategija zagovaranja biće promovisana u državama V4 i regionu Zapadnog Balkana, ali i u Briselu uz učešće 2-3 člana projektnog tima na svakom događaju. Pored, predstavljanja strategije odlučiocima, cilj je da se uključe mediji, a naročito think tank organizacije u komentarisanje i procenu rezultata za dalje proširenje EU. Svaka nova ideja koja bi usavršila predloženi model zagovaranja biće razmotren među članovima projektnog tima. Elektronske i/ili štampane verzije strategije zagovaranja biće distribuirane ciljnim grupama/korisnicima.

Ciljna grupa:

Institucije EU i političke elite u državama članicama, brojne regionalne organizacije i inicijative u državama Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, međunarodne organizacije, think tanks organizacije i donatori.