Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2010. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 13MB

UVOD

Srbija se nezadrživo kreće putem čije je krajnje odredište članstvo u Evropskoj uniji. No, do trenutka kada će preći poslednjih par metara, čekaju je kilometri „neravnina“ i „prepreka“ koje treba da savlada. Istrajan u nameri da Srbiji i njenim građanima olakša put, Evropski pokret u Srbiji je pokrenuo projekat „Imam pravo da znam“. „Neravnine“ i „prepreke“ čiji je proces otklanjanja otpočeo ovim projektom potencijalno su neodgovorno i netransparentno ponašanje javnih funkcionera, posebno u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika ili lokalna samouprava.

Svesni činjenice da je jedino sredstvo kontrole rada javnih funkcionera od strane građana čin glasanja na izborima, a da u međuizbornom periodu ne postoje ustaljeni mehanizmi praćenja njihove delatnosti, potreba za ustanovljenjem mreže za monitoring rada javnih zvaničnika i prijavljivanja u slučajevima kada se jave nepravilnosti u njihovom radu, sama se nametnula kao rešenje. Štaviše, neophodno je da i javnost bude informisana o povredi prava građana od strane javnih institucija ili o neprihvatljivom i nedoličnom ponašanju predstavnika tih ustanova.

Stoga, cilj ovog projekta je da se ustanovi mehanizam za praćenje i kontrolu rada javnih zvaničnika u ustanovama lokalne samouprave i javnim preduzećima. Namera je da se ovim procesom unapredi kontrola njihovog rada od strane građana, identifi kuju problemi u primeni zakona i podnesu preporuke za unapređenje postojećih zakona.

Za potrebe ispunjenja postavljenog cilja, uspostavljena je saradnja sa partnerskom organizacijom „Pravnici za demokratiju”, koja je na sebe preuzela ekspertski deo u realizaciji projektnih aktivnosti.

Tokom jednogodišnjeg rada uspostavljena je saradnja sa 18 organizacija civilnog društva i nezavisnim pojedincima širom Srbije koji su na sebe preuzeli „breme” monitoringa rada javnih institucija u svojim sredinama. Pre početka monitoringa, predstavnici organizacija civilnog društva su obučeni da rade po metodologji koju su razvili prof. dr Stevan Lilić i dr Dragan Prlja iz organizacije „Pravnici za demokratiju”. Metodologija se bazirala na metodološkim alatkama u vidu formulara izrađenim u skladu sa aktuelnom zakonodavnom regulativom Republike Srbije. Prikupljane su informacije u lokalnoj zajednici koje su javno dostupne (informatori, Internet prezentacije, razgovori sa zvaničnicima, razgovori sa pojedinim NVO institucijama, itd.) u vezi sa primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o Zaštitniku građana (ombudsmanu), i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Nakon što su podaci prikupljeni, uneti su u pet formulara: formular iz oblasti primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, formular iz oblasti primene Zakona o sprečavanju sukoba interesa, formular iz oblasti primene Zakona o javnim nabavkama, formular iz oblasti primene Zakona o Zaštitniku građana (ombudsmanu), formular iz oblasti primene Zakona o lokalnoj samoupravi. Nakon što su popunjeni formulari, monitori su izvršili proveru podataka od strane nezavisnih izvora i napisali su njihovu ocenu o kvalitetu prikupljenih podataka i o samom postupku prikupljanja informacija. Prikupljeni podaci i građa prosleđeni su ekspertima (prof. dr Stevan Lilić i dr Dragan Prlja), koji su izradili analizu prikupljenih podataka i statistički ih obradili.

Budući da su monitoringom dobijeni kvantitativni podaci, kao kvalitativna dopuna poslužila je serija okruglih stolova širom Srbije u okviru kojih su predstavnici lokalnih medija, organizacija civilnog društva i ogranaka političkih partija dali svoje predloge za ispunjenje projektnog cilja. U ovoj publikaciji su predstavljeni rezultati rada u svakoj lokalnoj samoupravi čije su institucije bile predmet monitoringa, a takođe su predstavljene preporuke za unapređenje implementacije aktuelne zakonske regulative.

Želja Evropskog pokreta u Srbiji i Pravnika za demokratiju je da prezentovani rezultati budu svojevrsni alarm, ali i uputstvo donosiocima odluka za poboljšanje rada javnih institucija u Srbiji. Istovremeno, rezultati mogu da posluže civilnom društvu u Srbiji kao polazna osnova za razvijanje projektnih ideja koje bi doprinele demokratizaciji društva i ubrzanju procesa evropskih integracija. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim predstavnicima organizacija civilnog društva, pojedincima, medijima, političkim partijama i javnim institucijama koji su pružili doprinos u sprovođenju aktivnosti na projektu, a naročito Nacionalnoj zadužbini za demokratiju, bez koje ne bi bilo moguće implementirati projekat.

Evropski pokret u Srbiji