Product Description

Beograd, 2008. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 257KB

  • Pravni aspekti energetske reforme
  • Redefinisanje nacionalnih energetskih strategija u skaldu sa medjunarodnim obavezama
  • U kojoj meri procesi energetskih reformi obezbedjuju cistu energiju

Snabdevanje energijom je od suštinskog značaja za održivost ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu, kao najsiromašnijem regionu u Evropi, sa velikim brojem relativno malih privreda. U vreme sukoba koji su vodili raspadu prethodne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije tokom 1990-tih, značajan deo energetske infrastrukture je bio oštećen ili zanemaren. Proces njegove obnove bio je dug i težak, a elektro sistemi mnogih od ovih zemalja i dalje su ostali slabi. Izveštaji Svetske banke i Evropske komisije predviđaju da će se, posmatrano u srednjem roku, dramatično povećati nestašica energije u regionu, što daje uverljivost zahtevima da se uspostavi jedinstveno regionalno energetsko tržište, sa većim stepenom saradnje. Da bi se ostvarilo makro-ekonomsko oživljavanje regiona i unapređenje ekonomskog rasta putem efikasnijeg korišćenja energije, manjeg negativnog uticaja na životnu sredinu i smanjenja energetskog siromaštva, neophodne su odgovarajuće nacionalne i regionalne energetske strategije i politike.