KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2008-2009

//Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2008-2009

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2008-2009

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.7MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2009. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.7MB

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji 2008/2009 (NKEU)

 

Partneri na projektu su Slovačko udruženje za spoljnu politiku (SFPA) koje je obezbedilo transfer slovačkog iskustva i Lokalna veća EPuS u Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu koja su bila zadužena za organizovanje sastanaka Radnih grupa u svakom od regionalnih centara Vojvodine, jugoistočne i zapadne Srbije. Time je debata decentralizovana i mobilisala je više predstavnika zainteresovanih grupa.

Nacionalni konvent o EU 2008/2009 sastoji se od Predsedništva, Programskog Saveta i 8 Radnih grupa. Predsedništvo čine eminentni, visoki zvaničnici i ugledni predstavnici nevladinog sektora. Glavna uloga ovog tela je da obezbedi podršku radu RG i da prati njihove rezultate.

Radne grupe NKEU su pratile, svojim agendama, mada ne isključivo, glavna poglavlja budućih pregovora o članstvu u EU. RG su se sastojale od najmanje 20 stalnih članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa i internog eksperta koji je definisao Agendu Radne grupe i sumirao debate u finalnu preporuku. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje predstavnika iz unutrašnjosti Srbije u rad NKEU.

Svaka Radna grupa je zasedala tri puta godišnje; ukupno su održane 24 sednice. Svakoj sednici su prisustvovali domaći eksperti, a na 16 sednica su prisustvovali i slovački eksperti za konkretnu temu. Petnaest sednica je organizovano u Beogradu, a ostalih devet u regionalnim centrima (Novom Pazaru, Nišu, Zrenjaninu ili bliskim gradovima). Cilj sednica Radnih grupa je da obezbede konstruktivnu debatu čiji će rezultat biti preporuka za državni stav/ akciju/strategiju koja se tiče određenog pitanja. Na kraju projektnog ciklusa održana je Plenarna sednica na kojoj su se sastali Predsedništvo i sve Radne grupe, sa ciljem da prezentuju ostvareni učinak i da diskutuju o njemu.

Preporuke koje su predstavljene u ovoj knjizi rezultat su diskusije i predstavljaju zajednički stav članova radnih grupa o određenoj temi. Evropski pokret u Srbiji se zahvaljuje Evropskoj komisiji i Friedrih Ebert fondaciji na podršci, partnerima na saradnji, a posebno svim članovima radnih grupa, internim stručnjacima i gostima koji su konstruktivnim učešćem obezbedili visok kvalitet usvojenih preporuka.

 

You may also like…