Product Description

Izdavač:OEBS – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Beograd, 2006. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 790KB

U periodu od novembra 2005. do aprila 2006, Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori je organizovala zajedno sa Evropskim pokretom u Srbiji i Studentskom unijom Srbije panel razgovore na kojima su studenti i istaknuti mladi politi~ari u svim univerzitetskim mestima u Srbiji1 diskutovali o tome kako se „Suo~iti sa budućnošću“. Cilj je bio da se podstaknu mladi ljudi da razmi{ljaju o toj temi, da izraze svoje poglede o važnosti suo- ~avanja sa nedavnom prošlo{}u2, da spoznaju pravnu, politi~ku i moralnu odgovornost kao preduslov za integraciju dru{tva u zajednicu demokratskih evropskih zemalja, kao i o na~inima unapre|enja demokratskih vrednosti, tolerancije i dru{tva bez diskriminacije.