KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

OTVORENOST I INKLUZIVNOST KREIRANJA JAVNIH POLITIKA U SRBIJI – primeri tri ministarstva

//OTVORENOST I INKLUZIVNOST KREIRANJA JAVNIH POLITIKA U SRBIJI – primeri tri ministarstva

OTVORENOST I INKLUZIVNOST KREIRANJA JAVNIH POLITIKA U SRBIJI – primeri tri ministarstva

Katarina Tadić, Milena Lazarević

Preuzmite publikaciju u PDF / 4,5 MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač: Centar za evropske politike, Beograd,  2018. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 4,5 MB

Ova studija je nastala kao deo šireg istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Partnerstvom do dobre javne uprave” koju su sprovodili Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike.

 

Upravljanje sistemom javnih politika predstavlja jednu od ključnih reformskih oblasti u okviru reforme javne uprave u Srbiji, zajedno sa sistemom pružanja javnih usluga. Javna uprava se danas smatra servisom građana, čiji je cilj efikasno pružanje usluga, uz poštovanje principa jednake dostupnosti za sve građane. Sa druge strane, participativan i činjenično zasnovan proces kreiranja javnih politika ne samo da povećava transparentnost i odgovornost, već pozitivno utiče na ishode javnih politika, odnosno unapređenje kvaliteta javnih usluga.

Cilj ove studije je da, istražujući proces kreiranja javnih politika u tri odabrane oblasti (izdavanje ličnih dokumenata od strane administrativne službe policije, usluge domova zdravlja u oblasti primarne zdravstvene zaštite, kao i usluge upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole u oblasti obrazovanja), analizira kvalitet procesa reforme javne uprave sa stanovišta najvažnijih zahteva dobre uprave, a u skladu sa Principima javne uprave (SIGMA/OECD). Rezultati ove studije pružaju osnov za dalje istraživanje relacije između procesa kreiranja javnih politika i zadovoljstva građana uslugama, nedovoljno istražene u Srbiji. Konkretne preporuke za unapređenje procesa kreiranja javnih politika u datim ministarstvima, formulisane na osnovu rezultata i zaključaka ove studije, objavljene su u Sivoj knjizi javnih usluga.

 

 

 

You may also like…